Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:516

Utkom från trycket den 25 juni 2001
Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;
utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1994:1563) om tobaksskatt

1)

Prop. 2000/01:118, bet. 2000/01:SkU26, rskr. 2000/01:240.

dels att 1, 9, 9 b, 10–12, 20–23, 27, 29, 32–34 och 39 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas sex nya paragrafer, 1 a–1 e och 10 a §§, av följande lydelse.

Tobaksskatt skall betalas för tobaksvaror som tillverkas i Sverige, som förs in eller tas emot från ett annat EG-land eller som importeras från tredje land.

Skatt skall betalas för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak.

Skatt skall betalas även för snus och tuggtobak som hänförs till nr 2403 i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan2) . Närmare bestämmelser härom meddelas i 37–41 §§.

2)

EGT L 256, 7.9.1987, s. 1 (Celex 31987R2658).

Med EG eller ett EG-land förstås de områden som tillhör Europeiska gemenskapens punktskatteområde. Med tredje land förstås länder och områden utanför detta skatteområde.

Med cigaretter avses

 1. tobaksrullar som går att röka som de är och som inte är cigarrer eller cigariller enligt definitionen i 1 b §,

 2. tobaksrullar som genom enkel, icke-industriell hantering kan införas i cigarettpappersrör, eller

 3. tobaksrullar som genom enkel, icke-industriell hantering kan rullas in i cigarettpapper.

Med cigarrer och cigariller avses, om de kan rökas som de är,

 1. tobaksrullar gjorda enbart av naturtobak,

 2. tobaksrullar med ett yttre täckblad av naturtobak,

 3. tobaksrullar med både ett yttre täckblad och ett omblad av homogeniserad tobak, om

  a) det yttre täckbladet har cigarrers normala färg,

  b) minst 60 viktprocent av tobakspartiklarna är både bredare och längre än 1,75 millimeter, och

  c) täckbladet är anbringat i spiralform med en spetsig vinkel på minst 30 grader mot cigarrens längdaxel,

 4. tobaksrullar med ett yttre täckblad som har cigarrers normala färg, gjort av homogeniserad tobak, om

  a) styckevikten förutom filter eller munstycke är minst 2,3 gram,

  b) minst 60 viktprocent av tobakspartiklarna är både bredare och längre än 1,75 millimeter, och

  c) omkretsen är minst 34 millimeter över minst en tredjedel av längden.

Med röktobak avses

 1. tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor och som går att röka utan ytterligare industriell beredning,

 2. tobaksavfall som bjuds ut till detaljhandelsförsäljning, inte omfattas av 1 a eller 1 b § och går att röka.

Produkter som delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna i 1 b § behandlas som cigarrer och cigariller, förutsatt att de har

 1. täckblad av naturtobak,

 2. täckblad och omblad av tobak, som båda är gjorda av homogeniserad tobak, eller

 3. täckblad av homogeniserad tobak.

Produkter som helt eller delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna i 1 a eller 1 c § behandlas som cigaretter respektive röktobak.

Produkter som inte innehåller någon tobak och som uteslutande används för medicinska ändamål behandlas dock inte som tobaksvaror.

3) Skyldig att betala skatt (skattskyldig) är den som

3)

Senaste lydelse 2000:1424.

 1. har godkänts som upplagshavare enligt 10 §,

 2. yrkesmässigt från ett annat EG-land tar emot skattepliktiga varor enligt 13 eller 14 §,

 3. har godkänts som skatterepresentant enligt 15 §,

 4. säljer skattepliktiga varor till Sverige genom distansförsäljning enligt 16 §,

 5. i annat fall än som avses i 1–4, från ett annat EG-land till Sverige för in eller tar emot skattepliktiga varor,

 6. i Sverige yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor utanför ett skatteupplag,

 7. använder varor som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten.

Att varor används för annat än avsett ändamål skall i denna lag likställas med att de går förlorade.

4) Skattskyldighet enligt 9 § första stycket 7 föreligger inte för varor som förvärvats skattefritt enligt 31 e § och som förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure.

4)

Senaste lydelse 2000:1424.

5) Som upplagshavare får godkännas den som

5)

Senaste lydelse 1999:447. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

 1. i Sverige avser att yrkesmässigt tillverka eller bearbeta skattepliktiga varor,

 2. avser att för yrkesmässig försäljning till näringsidkare ta emot skattepliktiga varor från ett annat EG-land eller från en annan upplagshavare i Sverige,

 3. avser att för yrkesmässig försäljning till näringsidkare inom EG importera skattepliktiga varor från tredje land,

 4. avser att yrkesmässigt i större omfattning lagra skattepliktiga varor, eller

 5. avser att bedriva verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker,

om han disponerar över ett utrymme som kan godkännas som skatteupplag och han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som upplagshavare.

Upplagshavares tillverkning, bearbetning och lagring av skattepliktiga tobaksvaror skall äga rum i godkänt skatteupplag.

En upplagshavare skall för varje skatteupplag löpande bokföra affärshändelser och varurörelser som rör skattepliktiga tobaksvaror samt regelbundet inventera lagret av sådana varor.

6) En upplagshavare i Sverige skall hos beskattningsmyndigheten ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras honom i Sverige eller annat EG-land vid

6)

Senaste lydelse 1997:357.

 1. transport av obeskattade varor till en annan svensk upplagshavare,

 2. transport av obeskattade varor till en näringsidkare i ett annat EG-land.

Säkerheten skall ställas innan transporten påbörjas och uppgå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de obeskattade varor som upplagshavaren transporterar under ett dygn. Vid beräkningen av medeltalet skall hänsyn endast tas till de dygn under ett år då transport av obeskattade varor sker.

Upplagshavare skall även ställa säkerhet för betalning av skatten i samband med tillverkning, bearbetning eller lagring av skattepliktiga varor. Säkerheten skall uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av skatten på de varor som upplagshavaren i medeltal förvarar i skatteupplaget under ett år.

7) Godkännande av upplagshavare eller av skatteupplag får återkallas om

7)

Senaste lydelse 1999:1004.

 1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,

 2. ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller

 3. upplagshavaren begär det.

Om ett godkännande av upplagshavare återkallas omfattar beslutet även godkännandet av dennes skatteupplag.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

8) Skattskyldigheten inträder för

8)

Senaste lydelse 2000:1424.

 1. den som är upplagshavare när

  a) skattepliktiga varor förs ut från ett skatteupplag, om inte annat följer av andra stycket,

  b) skattepliktiga varor tas emot från en upplagshavare utan att föras till ett skatteupplag,

  c) skattepliktiga varor importeras utan att föras till ett skatteupplag,

  d) skattepliktiga varor tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister uppkommer,

  e) godkännandet av skatteupplaget återkallas,

 2. den som är registrerad varumottagare, vid mottagandet av skattepliktiga varor,

 3. den som är oregistrerad varumottagare, vid mottagandet av skattepliktiga varor,

 4. den som är godkänd som skatterepresentant enligt 15 §, vid mottagandet av skattepliktiga varor,

 5. den som är säljare vid distansförsäljning enligt 16 §, när leverans av skattepliktiga varor påbörjas,

 6. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 5, när de skattepliktiga varorna förs in till Sverige,

 7. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 6, när varorna tillverkas,

 8. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 7, när varorna används för annat än avsett ändamål,

 9. den som är skattskyldig enligt 9 c § och som enligt 19 § skall betala skatten till Tullverket, vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat.

Skattskyldighet enligt första stycket 1 a inträder inte för skattepliktiga varor som

 1. transporteras till en upplagshavare eller varumottagare i ett annat EG-land under förutsättning att varorna når mottagaren, eller

 2. tas emot av en upplagshavare i Sverige.

9) Skattskyldighet för upplagshavare enligt 20 § första stycket 1 föreligger inte för varor som

9)

Senaste lydelse 1995:612.

 1. till följd av varornas karaktär förstörts under framställning, bearbetning, lagring eller transport,

 2. har förstörts under tillsyn av beskattningsmyndigheten,

 3. har återanvänts vid tillverkning, eller

 4. uteslutande använts för provning av varornas kvalitet i skatteupplaget.

Vad som sägs i första stycket 1 gäller även varumottagare enligt 13 och 14 §§ och skatterepresentant enligt 15 § för varor som till följd av varornas karaktär förstörts under transport till denne.

10) Den som är oregistrerad varumottagare enligt 14 § skall lämna deklaration för varje mottagen leverans av skattepliktiga varor. Deklarationen skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag då varorna togs emot.

10)

Senaste lydelse 2000:1424.

Den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 5 skall lämna deklaration när skattepliktiga varor förs till Sverige. Deklarationen skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter införseln.

Den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 6 skall lämna deklaration när varorna tillverkas. Deklarationen skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag då varorna tillverkades.

Den som enligt 16 § femte stycket överför en skattepliktig vara skall lämna en deklaration för varje avsänd leverans. Deklarationen skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter avsändandet av varorna.

Den som, utan att vara registrerad varumottagare enligt 13 §, är skattskyldig enligt 9 § första stycket 7 skall lämna deklaration när skattepliktiga varor använts för annat än avsett ändamål. Deklarationen skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag då varorna användes för annat än avsett ändamål.

11) Upplagshavare skall upprätta ledsagardokument

11)

Senaste lydelse 1999:428. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

 1. vid transport av obeskattade varor mellan Sverige och ett annat EG-land,

 2. vid transport av obeskattade varor till en upplagshavare i Sverige om transporten sker via ett annat EG-land,

 3. vid transport av obeskattade varor till mottagare i ett annat EG-land enligt 32 § första stycket 7, och

 4. vid export till tredje land av obeskattade varor.

Ledsagardokument som avses i första stycket skall åtfölja varorna under transport i enlighet med vad regeringen föreskriver.

Vid transport till mottagare som avses i 32 § första stycket 7 skall varorna under transporten även åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för varorna i det andra EG-landet.

Har upplagshavaren sålt obeskattade varor till en oregistrerad varumottagare, skall varorna under transporten även åtföljas av dokumentation som visar att sådan säkerhet som avses i 14 § ställts för skatten i destinationslandet.

Om obeskattade varor, som sänts i väg av en upplagshavare i ett annat EG-land, inte når den mottagare som angetts i ledsagardokumentet på grund av sådana oegentligheter eller överträdelser som avses i artikel 20 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor12) , senast ändrat genom rådets direktiv 2000/47/EG13) , skall varorna beskattas här i landet om

12)

EGT L 076, 23.3.1992, s. 1 (Celex 31992L0012).

13)

EGT L 161 1.7.2000, s. 82 (Celex 32000L0047).

 1. oegentligheten eller överträdelsen har begåtts i Sverige, eller

 2. oegentligheten eller överträdelsen har upptäckts här, och

  a) det inte går att fastställa var oegentligheten eller överträdelsen har begåtts, och

  b) det endast är en del av varorna som har försvunnit.

Skatt enligt första stycket skall betalas av den eller dem som ställt sådan säkerhet som avses i artikel 15.3 i rådets direktiv 92/12/EEG. Skatten skall tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då varorna sändes i väg.

För skatt som betalats i Sverige för skattepliktiga varor som därefter levereras till ett annat EG-land under sådana förhållanden att skatt skall betalas där, kan återbetalning ske enligt denna paragraf efter skriftlig ansökan hos beskattningsmyndigheten.

Ansökan om återbetalning av i Sverige erlagd skatt vid sådan försäljning som avses i 28 § skall omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till beskattningsmyndigheten inom ett år efter kvartalets utgång. Den som begär återbetalning skall visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige, samt att varorna beskattats i mottagarlandet.

Vid övriga leveranser till ett annat EG-land skall ansökan om återbetalning göras innan varorna förs ut ur landet. Den som begär återbetalning skall visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige. Återbetalning sker sedan sökanden till beskattningsmyndigheten gett in dels ett dokument som visar antingen att skatten betalats i mottagarlandet eller att säkerhet ställts för skattens betalning där, dels ett av mottagaren undertecknat och återsänt exemplar (returexemplaret) av det ledsagardokument som anges i 26 §.

Har en vara beskattats enligt 27 § första stycket, och visar den skattskyldige inom tre år efter det att transporten påbörjades att varan beskattats i ett annat EG-land, skall den skatt som betalats i Sverige återbetalas, om det andra EG-landets skatteanspråk är befogat.

14) En upplagshavare som avses i 10 § får göra avdrag för skatt på varor

14)

Senaste lydelse 1999:447.

 1. som har återtagits i samband med återgång av köp,

 2. som har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,

 3. för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt,

 4. som har exporterats till tredje land eller förts till frizon eller frilager för annat ändamål än att förbrukas där,

 5. som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg,

 6. som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg,

 7. som har levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 a § första stycket 3 eller 4 mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som frihet från tobaksskatt gäller i det EG-landet, eller

 8. som har beskattats i ett annat EG-land i sådana fall som avses i 27 § under förutsättning att det andra EG-landets skatteanspråk är befogat.

Upplagshavare, som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, får utöver vad som anges i första stycket göra avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan uppvisa en färdhandling för resa till tredje land. Avdrag medges dock högst med vad som enligt 3 § lagen om exportbutiker får säljas till varje resande.

15) En registrerad eller oregistrerad varumottagare enligt 13 och 14 §§ eller en skatterepresentant enligt 15 § får göra avdrag för skatt på tobaksvaror som förstörts under transporten till varumottagaren genom oförutsedda händelser eller force majeure.

15)

Senaste lydelse 1999:447.

Registrerad varumottagare, som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg, får utöver vad som anges i första stycket göra avdrag för skatt på tobaksvaror

 1. som förbrukats ombord på resa till utländsk ort, eller

 2. som sålts ombord på resa till tredje land.

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller bestämmelserna i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Vid beskattning enligt 27 § skall dock endast 2 kap. 5 §, 3 kap. 5–16 §§, 4 kap. 13 §, 5 kap., 8 kap. och 9 kap. 4 § lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter tillämpas.

16) Den som är skattskyldig enligt 38 § 1 skall vara registrerad hos beskattningsmyndigheten.

16)

Senaste lydelse 2000:1424.

Den som är skattskyldig enligt 38 § 2 eller 3 eller 38 a § får efter ansökan registreras, om verksamheten är av större omfattning eller det annars finns särskilda skäl och han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig.

Den som registrerats som skattskyldig enligt andra stycket får avregistreras om han inte längre uppfyller förutsättningarna för registrering. Beslut om avregistrering gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:516

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)