Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:518

Utkom från trycket den 25 juni 2001
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi2)

1)

Prop. 2000/01:118, bet. 2000/01:SkU26, rskr. 2000/01:240.

2)

Senaste lydelse av 7 kap. 4 § 2000:1155 7 kap. 5 a § 1995:1525 7 kap. 7 § 1997:479 8 kap. 3 a § 2000:1555 8 kap. 4 a § 1995:1525 8 kap. 5 § 1995:1525.

dels att 7 kap. 3, 4, 5 a och 7 §§ och 8 kap. 3 a–5 §§ skall upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 3 §, 2 kap. 1, 8, 9 och 11 §§, 4 kap. 1, 1 a, 2–5 och 12 §§, 5 kap. 1–4 §§, 6 kap. 1–3 och 10 §§, 7 kap. 1, 2, 5, 5 b och 6 §§, 8 kap. 1–3 §§, 9 kap. 2, 6, 9, 11 och 14 §§, 10 kap. 11 § och 11 kap. 9 och 10 §§ skall ha följande lydelse,

dels att rubrikerna till 7 kap. och 8 kap. samt rubriken närmast före 11 kap. 9 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 kap. 3 a §, och ett nytt kapitel, 6 a kap., av följande lydelse.

3 §

Med mineraloljeprodukter förstås produkter som hänförs till följande nummer i Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och Gemensamma tulltaxan3) i dess lydelse den 1 oktober 1994

3)

EGT L 256, 7.9.1987, s. 1 (Celex 31987R2658).

 1. KN-nr 2706,

 2. KN-nr 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 och 2707 99 19,

 3. KN-nr 2709,

 4. KN-nr 2710,

 5. KN-nr 2711, dock inte naturgas,

 6. KN-nr 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 och 2712 90 90,

 7. KN-nr 2715,

 8. KN-nr 2901,

 9. KN-nr 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 och 2902 44,

 10. KN-nr 3403 11 00 och 3403 19,

 11. KN-nr 3811,

 12. KN-nr 3817.

1 §

4) Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

4)

Senaste lydelse 2000:1435.

 

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

 
 
 
 
 

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1.

 

2710 00 26, 2710 00 27, 2710 00 29 eller 2710 00 32

 

Bensin som uppfyller krav för

 
 

a) miljöklass 1

 

3 kr 26 öre per liter

 

1 kr 24 öre per liter

 

4 kr 50 öre per liter

 

b) miljöklass 2

 

3 kr 29 öre per liter

 

1 kr 24 öre per liter

 

4 kr 53 öre per liter

 

2.

 

2710 00 26, 2710 00 34 eller 2710 00 36

 

Annan bensin än som avses under 1

 

3 kr 92 öre per liter

 

1 kr 24 öre per liter

 

5 kr 16 öre per liter

 

3.

 

2710 00 51, 2710 00 55, 2710 00 69 eller 2710 00 74–2710 00 78

 

Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som

 
 
 
 

a) har försetts med märkämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350oC,

 

688 kr per m3

 

1 527 kr per m3

 

2 215 kr per m3

 

b) inte har försetts med märkämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350oC, tillhörig

 
 

miljöklass 1

 

1 512 kr per m3

 

1 527 kr per m3

 

3 039 kr per m3

 

miljöklass 2

 

1 739 kr per m3

 

1 527 kr per m3

 

3 266 kr per m3

 

miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass

 

2 039 kr per m3

 

1 527 kr per m3

 

3 566 kr per m3

 

4.

 

ur 2711 12 11–2711 19 00

 

Gasol som används för

 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per 1 000 kg

 

1 264 kr per 1 000 kg

 

1 264 kr per 1 000 kg

 

b) annat ändamål än som avses under a

 

134 kr per 1 000 kg

 

1 606 kr per 1 000 kg

 

1 740 kr per 1 000 kg

 

5.

 

ur 2711 29 00

 

Metan som används för

 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per 1 000 m3

 

1 039 kr per 1 000 m3

 

1 039 kr per 1 000 m3

 

b) annat ändamål än som avses under a

 

223 kr per 1 000 m3

 

1 144 kr per 1 000 m3

 

1 367 kr per 1 000 m3

 

6.

 

2711 11 00, 2711 21 00

 

Naturgas som används för

 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per 1 000 m3

 

1 039 kr per 1 000 m3

 

1 039 kr per 1 000 m3

 

b) annat ändamål än som avses under a

 

223 kr per 1 000 m3

 

1 144 kr per 1 000 m3

 

1 367 kr per 1 000 m3

 

7.

 

2701, 2702 eller 2704

 

Kolbränslen

 

293 kr per 1 000 kg

 

1 329 kr per 1 000 kg

 

1 622 kr per 1 000 kg

 

8.

 

2713 11 00–2713 12 00

 

Petroleumkoks

 

293 kr per 1 000 kg

 

1 329 kr per 1 000 kg

 

1 622 kr per 1 000 kg

 

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § första stycket 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.

För kalenderåret 2002 och efterföljande kalenderår skall de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

8 §

5) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om märkämnen som avses i 1 § första stycket 3 a.

5)

Senaste lydelse 1999:431.

Skatt enligt 1 § första stycket 3 b skall inte tas ut om oljeprodukten har försetts med märkämnen som avses i 1 § första stycket 3 a

 1. vid import av den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 b § eller 12 a § senast när produkten anmäls till förtullning, eller

 2. i annat fall än som avses under 1 senast när skattskyldighet för produkten inträder enligt 5 kap.

Märkning enligt andra stycket får i Sverige göras endast på en depå som är godkänd för detta ändamål av Tullverket i fall som avses i 1 och på ett skatteupplag som är godkänt av beskattningsmyndigheten för märkning i fall som avses i 2.

9 §

6) Bränsletank som förser motor på motordrivet fordon med bränsle får inte innehålla oljeprodukt som enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 8 § första stycket är försedd med märkämnen. Inte heller bränsletank som förser motor på båt med bränsle får innehålla en sådan oljeprodukt. Detta gäller dock inte båtar för vilka fartygstillstånd meddelats enligt fiskelagen (1993:787).

6)

Senaste lydelse 1997:1130.

Bestämmelserna i första stycket gäller även oljeprodukt, från vilken märkämnen som avses i 8 § första stycket har avlägsnats.

Beskattningsmyndigheten kan medge att bränsletank på båt som disponeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kustbevakningen eller annan statlig myndighet får innehålla oljeprodukt som enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 8 § första stycket är försedd med märkämnen. Om det finns särskilda skäl kan sådant medgivande också lämnas för annan båt.

Beslut om ett medgivande enligt tredje stycket får återkallas, om förutsättningarna för det inte längre finns. Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

11 §

7) Energiskatt och koldioxidskatt skall inte betalas för

7)

Senaste lydelse 1998:1699.

 1. metan som framställs genom biologiska processer,

 2. trädbränsle som säljs eller förbrukas för motordrift vid samtidig produktion av värme och elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning,

 3. bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter,

 4. bränsle enligt 1 kap. 3 a § som till följd av bränslets beskaffenhet förlorats i samband med att det framställts, bearbetats, lagrats eller transporterats.

Första stycket 2 gäller dock inte råtallolja.

Första stycket 4 gäller dock för varumottagare och skatterepresentant som avses i 4 kap. 8 § endast bränsle som förlorats under transport till varumottagaren.

1 §

8) Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt (skattskyldig) för bränslen som avses i 1 kap. 3 a § är

8)

Senaste lydelse 2000:1426. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

 1. den som godkänts som upplagshavare enligt 3 §,

 2. varumottagare som avses i 6 eller 7 §,

 3. skatterepresentant enligt vad som anges i 8 §,

 4. den som från ett annat EG-land säljer och levererar bränsle till en köpare i Sverige genom distansförsäljning enligt 9 §,

 5. den som i annat fall än som avses i 1–4 från ett annat EG-land till Sverige för in eller tar emot leverans av bränsle,

 6. den som i Sverige yrkesmässigt tillverkar eller bearbetar bränsle utanför ett skatteupplag,

 7. den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall betalas när bränslet används för ett visst ändamål men som använder bränslet för ett annat ändamål som medför att skatt skall betalas med högre belopp,

 8. den som förvärvat bränsle som ger mindre destillat än 85 volymprocent vid 350o

  C och som använder bränslet för drift av motordrivna fordon.

1 a §

9) Skattskyldighet enligt 1 § 5 föreligger inte för

9)

Senaste lydelse 1999:1070.

 1. bränsle som förs in till Sverige under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatten enligt 9 kap. 1 §,

 2. motorbränsle som förs in till Sverige i normal bränsletank på motordrivet fordon eller till fordonet kopplad släpvagn, fartyg eller luftfartyg som används yrkesmässigt om bränslet är avsett att användas i motor på fordonet, släpvagnen, fartyget eller luftfartyget under transporten,

 3. motorbränsle som förs in till Sverige för privat bruk i fordonstank, bränsletank på fartyg eller luftfartyg eller i reservdunk som rymmer högst 10 liter.

2 §

Om obeskattat bränsle, som sänts i väg av en upplagshavare i ett annat EG-land, inte når den mottagare som angetts i ledsagardokumentet på grund av sådana oegentligheter eller överträdelser som avses i artikel 20 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor10) , senast ändrat genom rådets direktiv 2000/47/EG11) , skall bränslet beskattas här i landet om

10)

EGT L 076, 23.3.1992, s. 1 (Celex 31992L0012).

11)

EGT L 161, 1.7.2000, s. 82 (Celex 32000L0047).

 1. oegentligheten eller överträdelsen har begåtts i Sverige, eller

 2. oegentligheten eller överträdelsen har upptäckts här, och

  a) det inte går att fastställa var oegentligheten eller överträdelsen har begåtts, och

  b) det endast är en del av varorna som har försvunnit.

Skatt enligt första stycket skall betalas av den eller dem som ställt sådan säkerhet som avses i artikel 15.3 i rådets direktiv 92/12/EEG. Skatten skall tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då bränslet sändes i väg.

3 §

12) Som upplagshavare får godkännas den som i en yrkesmässig verksamhet som bedrivs i Sverige avser att

12)

Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

 1. tillverka eller bearbeta bränslen, eller

 2. i större omfattning

  a) hålla bränslen i lager, eller

  b) återförsälja eller förbruka metan,

om han disponerar över ett utrymme som kan godkännas som skatteupplag och han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som upplagshavare.

Upplagshavares tillverkning, bearbetning och lagring av bränslen samt återförsäljning eller förbrukning av metan skall äga rum i godkänt skatteupplag.

3 a §

En upplagshavare skall för varje skatteupplag löpande bokföra affärshändelser och varurörelser som rör skattepliktigt bränsle samt regelbundet inventera lagret av sådant bränsle.

4 §

13) En upplagshavare i Sverige skall hos beskattningsmyndigheten ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras honom i Sverige eller annat EG-land vid

13)

Senaste lydelse 1997:359.

 1. transport av obeskattat bränsle till en annan svensk upplagshavare,

 2. transport av obeskattat bränsle till en näringsidkare i ett annat EG-land.

Säkerheten skall ställas innan transporten påbörjas och uppgå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de obeskattade bränslen som upplagshavaren transporterar under ett dygn. Vid beräkningen av medeltalet skall hänsyn endast tas till de dygn under ett år då transport av obeskattat bränsle sker.

Upplagshavare skall även ställa säkerhet för betalning av skatten i samband med tillverkning, bearbetning eller lagring av bränslen. Säkerheten skall uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av skatten på de bränslen som upplagshavaren i medeltal förvarar i skatteupplaget under ett år.

Vid beräkning av säkerhetsbelopp enligt tredje stycket får bortses från bränslen som beredskapslagras enligt lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol.

5 §

14) Godkännande av upplagshavare eller av skatteupplag får återkallas om

14)

Senaste lydelse 1999:1006.

 1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,

 2. ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller

 3. upplagshavaren begär det.

Om ett godkännande av upplagshavare återkallas omfattar beslutet även godkännandet av dennes skatteupplag.

Beslut om återkallelsen gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

12 §

15) Skattskyldig för energiskatt för råtallolja samt för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för bränslen som avses i 2 kap. 1 § första stycket 6–8, bränslen enligt 3 och 4 §§ som inte avses i 1 kap. 3 a § samt vad gäller svavelskatt även bränslen som avses i 3 kap. 1 § 1 är den som

15)

Senaste lydelse 2000:1426. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

 1. tillverkar eller bearbetar bränsle,

 2. enligt 6 kap. 10 § andra stycket registrerats som lagerhållare, återförsäljare eller förbrukare av bränsle,

 3. i annat fall än som avses i 1 och 2 för in kolbränsle, petroleumkoks, råtallolja eller torvbränsle till Sverige från ett annat EG-land eller tar emot en sådan leverans, och

 4. den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall betalas när bränslet används för visst ändamål men som använder bränslet för ett ändamål som medför att skatt skall betalas med högre belopp.

Som tillverkare anses den som för in naturgas till Sverige samt den för vars räkning sådan införsel äger rum. Som tillverkare anses även den som tar upp torvbränsle.

1 §

Skattskyldigheten för upplagshavare inträder när

 1. bränsle förs ut från ett skatteupplag, om inte annat följer av andra stycket,

 2. bränsle tas emot från en upplagshavare utan att föras till ett skatteupplag,

 3. bränsle importeras utan att föras till ett skatteupplag,

 4. bränsle tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister uppkommer, eller

 5. godkännandet av skatteupplaget återkallas.

Skattskyldighet enligt första stycket 1 inträder inte för bränsle som

 1. transporteras till en upplagshavare eller varumottagare i ett annat EG-land under förutsättning att bränslet når mottagaren, eller

 2. tas emot av en upplagshavare i Sverige.

2 §

16) Skattskyldigheten inträder

16)

Senaste lydelse 2000:1426.

 1. för varumottagare som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 2, när han tar emot leverans av bränsle,

 2. för skatterepresentant som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 3, vid mottagandet av bränslet,

 3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 5 eller 12 § första stycket 3, när bränslet förs in till Sverige, och

 4. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 b § eller 12 a § och som enligt 5 § skall betala skatten till Tullverket, vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat.

3 §

17) Skattskyldigheten inträder

17)

Senaste lydelse 2000:1426.

 1. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 4, när leverans av bränslet påbörjas,

 2. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 7 eller 8 eller enligt 4 kap. 12 § första stycket 4, när bränslet används för ett ändamål som medför att skatt skall betalas med högre belopp, och

 3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 12 § första stycket 1 eller 2 när

  a) bränsle av honom levereras till någon som inte är registrerad eller till eget försäljningsställe för detaljförsäljning som inte utgörs av depå eller tas i anspråk för annat ändamål än försäljning, eller

  b) han upphör att vara registrerad, varvid han är skyldig att betala skatt för det bränsle som då ingår i hans lager och som inte redan har beskattats.

4 §

18) Skattskyldigheten inträder för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 6, när bränslet tillverkas eller bearbetas.

18)

Senaste lydelse 1995:611.

1 §

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller bestämmelserna i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Vid beskattning enligt 4 kap. 2 § skall dock endast 2 kap. 5 §, 3 kap. 5–16 §§, 4 kap. 13 §, 5 kap., 8 kap. och 9 kap. 4 § lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter tillämpas.

2 §

19) Oregistrerad varumottagare skall lämna deklaration för varje leverans av bränsle som han tagit emot och för vilket han är skyldig att betala skatt. Deklarationen skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag då han tog emot leveransen av bränslet.

19)

Senaste lydelse 1999:1070.

Den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 5 skall lämna deklaration när bränslet förs in till Sverige. Deklarationen skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag då bränslet fördes in till Sverige.

Den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 6 skall lämna deklaration när bränslet tillverkas eller bearbetas. Deklarationen skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag varan tillverkades eller bearbetades.

Den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 7 skall lämna deklaration när bränsle använts för annat än avsett ändamål. Deklarationen skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag då bränslet användes för annat än avsett ändamål.

Den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 8 skall lämna deklaration när bränsle använts för drift av motordrivna fordon. Deklarationen skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag då bränslet användes för drift av motordrivna fordon.

3 §

20) Upplagshavare skall upprätta ledsagardokument,

20)

Senaste lydelse 1999:431.

 1. vid transport av obeskattat bränsle till en upplagshavare eller en varumottagare i ett annat EG-land,

 2. vid transport av obeskattat bränsle till en upplagshavare i Sverige om transporten sker via ett annat EG-land,

 3. vid transport av obeskattat bränsle till en mottagare i ett annat EG-land enligt 7 kap. 2 §, och

 4. vid export till tredje land av obeskattat bränsle som avses i 1 kap. 3 a §.

Ledsagardokument som avses i första stycket skall följa bränslet under transporten i enlighet med vad regeringen föreskriver.

Vid transport till mottagare som avses i 7 kap. 2 § skall bränslet under transporten även åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för bränslet i det andra EG-landet.

10 §

Skattskyldiga enligt 4 kap. 3, 6, 8 eller 10 § eller 12 § första stycket 1 skall vara registrerade hos beskattningsmyndigheten.

  Som skattskyldig får också efter ansökan registreras den som i större omfattning

 1. håller bränslen enligt 4 kap. 12 § i lager, eller

 2. återförsäljer eller förbrukar gasformiga kolväten enligt 4 kap. 12 §,

om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig.

Den som registrerats som skattskyldig enligt andra stycket får avregistreras om han inte längre uppfyller förutsättningarna för registrering. Beslut om avregistrering gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Skattebefriade användningsområden m.m.

1 §

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med undantag för vissa bränsleslag, skall helt eller delvis befrias från skatt enligt följande, om inte annat anges.

Ändamål

Bränsle som inte ger befrielse

Befrielse från energiskatt

Befrielse från koldioxidskatt

Befrielse från svavelskatt

1. Förbrukning för annat ändamål än motordrift eller uppvärmning eller i en process där bränslet i allt väsentligt används för annat ändamål än motordrift eller uppvärmning

 
 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 

2. Förbrukning i tåg eller annat spårbundet färdmedel

 

Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b och 3 och 4 §§

 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 

3. Förbrukning i skepp, när skeppet inte används för privat ändamål

 

Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b och 3 och 4 §§

 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 

4. Förbrukning i båt för vilken medgivande enligt 2 kap. 9 § eller fartygstillstånd enligt fiskelagen (1993:787) meddelats, när båten inte används för privat ändamål

 

Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b och 3 och 4 §§

 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 

5. Förbrukning i

 

Annan bensin än flygbensin (KN-nr 2710 00 26) och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b och 3 och 4 §§.

 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 

a) luftfartyg, när luftfartyget inte används för privat ändamål

 

b) luftfartyg, när luftfartyget används för privat ändamål eller i luftfartygsmotorer i provbädd eller i liknande anordning

 

Andra bränslen än flygbensin och flygfotogen (KN-nr 2710 00 51)

 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 

6. Förbrukning vid framställning av mineraloljeprodukter, kolbränslen, petroleumkoks eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren

 
 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 

7. Förbrukning vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft, med de begränsningar som följer av 3 §

 

Bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b och 3 och 4 §§

 

100 procent

 

100 procent

 

 

8. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning i metallurgiska processer

 

Andra bränslen än kolbränslen och petroleumkoks

 

100 procent

 

100 procent

 

 

9. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet

 

Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b och 3 och 4 §§

 

100 procent

 

65 procent

 

 

10. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid växthusuppvärmning i yrkesmässig växthusodling

 

Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b och 3 och 4 §§

 

100 procent

 

65 procent

 

 

11. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet

 

Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b och 3 och 4 §§

 

100 procent

 

65 procent

 

 

12. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning i sodapannor, lutpannor, metallurgiska processer eller i processer för framställning av andra mineraliska ämnen än metaller

 
 

 

 

100 procent

 

13. Förbrukning vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar

 

Andra bränslen än bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

 

100 procent

 

65 procent

 

 

2 §

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9–11 medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar den energiskatt och 65 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

3 §

Vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning skall, för den del av bränslet som förbrukas för framställning av nyttiggjord värme, skattebefrielsen enligt 1 § 7 inte avse koldioxidskatt och när det gäller energiskatt endast utgöra 50 procent. Såvitt avser råtallolja skall befrielsen utgöra endast 50 procent av den energiskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

4 §

Skattebefrielse enligt 1 § 7 gäller också för bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft i en gasturbinanläggning som har en sammanlagd installerad generatoreffekt av minst fem megawatt, under förutsättning att värme inte samtidigt nyttiggörs.

Avdrag

1 §

  21) Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle

  21)

  Senaste lydelse 1995:1525.

 1. för vilket skattskyldighet tidigare har inträtt,

 2. som tagits tillbaka i samband med återgång av köp,

 3. som av den skattskyldige exporterats till tredje land eller förts till frizon eller frilager för annat ändamål än att förbrukas där,

 4. som förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap.,

 5. som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad som framgår av dennes godkännande,

 6. som har tagits emot för förbrukning i skepp eller luftfartyg med de undantag i fråga om vissa bränslen som anges i 6 a kap. 1 § 3 och 5,

 7. som har tagits emot för förbrukning i båtar som avses i 6 a kap. 1 § 4 med de undantag i fråga om vissa bränslen som anges i denna punkt.

Om en skattebefriad förbrukare har meddelats ett beslut om preliminär skattesats enligt 9 kap. 9 b §, får avdrag enligt första stycket 5 göras enligt den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, energiskattesats som följer av beslutet.

2 §

22) En skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle som avses i 1 kap. 3 a § och som levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 a § första stycket 3 eller 4 mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som frihet från bränsleskatt föreligger i det EG-landet.

22)

Senaste lydelse 1998:1699. Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena upphävs.

5 §

23) Om en skattskyldig har begränsat utsläppet av svavel genom reningsåtgärd eller genom bindning i någon produkt eller i aska i samband med förbrukning av det skattepliktiga bränslet, får avdrag göras med 30 kronor per kilogram svavel som utsläppet har minskat.

23)

Senaste lydelse 1995:1525. Ändringen innebär att första och andra styckena upphävs.

5 b §

24) En skattskyldig som fört ut annat bränsle än som avses i 1 kap. 3 a § från Sverige till ett annat EG-land får göra avdrag för skatten på bränslet.

24)

Senaste lydelse 1995:1525.

6 §

25) Upplagshavare, varumottagare eller skatterepresentant får i fråga om bränslen som avses i 1 kap. 3 a § göra avdrag för skatt på bränsle som förstörts till följd av oförutsedda händelser eller force majeure. Varumottagare och skatterepresentant får dock göra sådant avdrag endast för skatt på bränsle som förstörts under transport till varumottagaren.

25)

Senaste lydelse 1995:611.

En upplagshavare får också göra avdrag för skatt på bränsle som har beskattats i ett annat EG-land i sådana fall som avses i 4 kap. 2 § under förutsättning att det andra EG-landets skatteanspråk är befogat.

Skattebefriad förbrukare

1 §

Som skattebefriad förbrukare får godkännas den som förbrukar bränsle för ändamål som anges i 6 a kap. 1 § 1–5, 8, 10 eller 12 om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig.

Ett godkännande enligt första stycket får meddelas för viss tid eller tills vidare. Godkännande tills vidare får meddelas den som tidigare hanterat obeskattat bränsle utan anmärkning. Ett godkännande får förenas med villkor.

Den som godkänts som skattebefriad förbrukare har rätt att från en skattskyldig köpa bränsle i de fall där bränslet enligt 6 a kap. är befriat från skatt.

Om en skattebefriad förbrukare har meddelats ett beslut om preliminär skattesats enligt 9 kap. 9 b §, får köp enligt tredje stycket ske till den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, energiskattesats som följer av beslutet.

2 §

En skattebefriad förbrukare skall löpande bokföra inköp och förbrukning av bränsle helt eller delvis befriat från skatt och på lämpligt sätt se till att det finns underlag för kontroll av att bränsle som köpts in helt eller delvis befriat från skatt använts för det ändamål som var förutsättning för skattebefrielsen.

3 §

Godkännande av skattebefriad förbrukare får återkallas om

 1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,

 2. bränslet används för annat ändamål än som anges i godkännandet,

 3. förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 2 §, eller

 4. förbrukaren inte medverkar vid skatterevision enligt lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

2 §

26) Om någon som inte är skattskyldig eller skattebefriad förbrukare har förbrukat bränsle på ett sådant sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap. medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av skatten på bränslet.

26)

Senaste lydelse 2000:1155. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § får återbetalning enligt första stycket medges enligt den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, energiskattesats som följer av beslutet.

6 §

Om svavelskatt har tagits ut och någon som inte är skattskyldig har begränsat utsläppet av svavel enligt 7 kap. 5 §, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan kompensation för den svavelskatt som belastat bränslet med 30 kronor per kilogram som utsläppet har minskat.

9 §

27) Utöver möjligheterna till avdrag enligt 7 kap. 1 § första stycket 4, köp av bränsle befriat från skatt enligt 8 kap. 1 § eller till återbetalning enligt 9 kap. 2 § gäller följande. Har bränsle, dock inte bensin eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, förbrukats vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan nedsättning av koldioxidskatten eller, beträffande råtallolja, energiskatten för den del av skatten som överstiger 0,8 procent av de framställda produkternas försäljningsvärde. Nedsättning medges med sådant belopp att den överskjutande skattebelastningen inte överstiger 24 procent av det överskjutande skattebeloppet för bränslet. Nedsättning får dock inte medges för skatt på bränsle som förbrukats för drift av motordrivna fordon.

27)

Senaste lydelse 2000:484.

Bestämmelserna i första stycket gäller även mottagare av värmeleveranser om värmen har använts vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet. I sådana fall avses med bränsle det bränsle som förbrukats för framställning av värmen.

Vid beräkning av nedsättning enligt första eller andra stycket får den koldioxidskatt som är hänförlig till följande bränslen dock inte sättas ned mer än att den motsvarar minst

 1. 160 kronor per kubikmeter dieselbrännolja (KN-nr 2710 00 69) eller fotogen (KN-nr 2710 00 51 eller 2710 00 55),

 2. 125 kronor per kubikmeter eldningsolja (KN-nr 2710 00 74–2710 00 78), och

 3. 320 kronor per 1 000 kilogram gasol som förbrukats för drift av stationära motorer.

Vad som i tredje stycket föreskrivs om dieselbrännolja, fotogen, eldningsolja och gasol tillämpas även på bränsle för vilket motsvarande skatt skall betalas enligt 2 kap. 3 och 4 §§.

Ansökan om nedsättning enligt första eller andra stycket skall omfatta en period om ett kalenderår och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten senast inom ett år efter kalenderårets utgång.

11 §

28) Har bränsle beskattats enligt 4 kap. 2 § första stycket, och visar den skattskyldige inom tre år efter det att transporten påbörjades att bränslet beskattats i ett annat EG-land, skall den skatt som betalats i Sverige återbetalas, om det andra EG-landets skatteanspråk är befogat.

28)

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

14 §

29) Beskattningsmyndigheten får besluta om revision för att kontrollera att den som ansökt om återbetalning av, nedsättning av eller kompensation för skatt enligt 2–6, 8 a, 9 eller 9 b–11 § har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter och för att kontrollera att uppgiftsskyldighet som avses 13 § har fullgjorts riktigt och fullständigt.

29)

Senaste lydelse 1998:1680.

Beskattningsmyndigheten får besluta om revision också för att inhämta uppgifter av betydelse för kontroll enligt första stycket av någon annan än den som revideras.

Bestämmelserna i 3 kap. 815 d §§ lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter gäller i fråga om revision enligt första eller andra stycket.

11 §

Bestämmelserna i 1 kap. 6 § och 5 kap. 16 och 18 §§ lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall tillämpas på avgift enligt detta kapitel.

Avdrag

9 §

  30) Den som är skattskyldig för energiskatt på elektrisk kraft får göra avdrag för skatt på elektrisk kraft som

  30)

  Senaste lydelse 1995:912.

 1. förbrukats eller sålts för förbrukning i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med sådan förbrukning,

 2. förbrukats eller sålts för förbrukning för annat ändamål än motordrift eller uppvärmning eller för användning i omedelbart samband med sådan förbrukning,

 3. förbrukats eller sålts för förbrukning vid sådan framställning av produkter som avses i 6 a kap. 1 § 6,

 4. framställts i en kraftvärmeanläggning och förbrukats för el-, gas-, värme- eller vattenförsörjning i den egna verksamheten i den mån avdrag inte har gjorts enligt 7 kap. 1 § första stycket 4 i fall som avses i 6 a kap. 1 § 7,

 5. förbrukats eller sålts för förbrukning vid sådan överföring av elektrisk kraft på det elektriska nätet som utförs av den som ansvarar för förvaltningen av nätet i syfte att upprätthålla nätets funktion.

10 §

31) Avdrag får göras även för energiskatt och koldioxidskatt på

31)

Senaste lydelse 1998:1699.

 1. bränsle som beskattas enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b, om bränslet förbrukats vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft i en gasturbinanläggning som har en sammanlagd installerad generatoreffekt av minst fem megawatt, under förutsättning att värme inte samtidigt nyttiggjorts,

 2. annat bränsle än som avses under 1, dock inte råtallolja, om bränslet förbrukats vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft, med de begränsningar som följer av andra och femte styckena.

Avdrag enligt första stycket 2 får vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning göras för energiskatt och koldioxidskatt på den del av bränslet som förbrukats för framställning av skattepliktig elektrisk kraft och för hälften av energiskatten på den del av bränslet som förbrukats för framställning av nyttiggjord värme.

Avdrag får göras även för energiskatt på råtallolja om den förbrukats vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft, med de begränsningar som följer av fjärde och femte styckena.

Avdrag enligt tredje stycket får vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning göras för hela energiskatten på den del av bränslet som förbrukats för framställning av skattepliktig elektrisk kraft och för energiskatt med ett belopp som motsvarar hälften av den energiskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a på den del av bränslet som förbrukats för framställning av nyttiggjord värme.

Avdrag enligt första–fjärde styckena får göras endast i den mån avdrag inte gjorts enligt 9 § första stycket 4 eller 7 kap. 1 § första stycket 4 i fall som avses i 6 a kap. 1 § 7 eller 2, 3 eller 4 §.

Den som yrkesmässigt levererar elektrisk kraft som i Sverige framställts i ett vindkraftverk får göra avdrag med ett belopp som svarar mot den skatt som skall betalas enligt 3 § första stycket 4.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:518

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)