Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2001-0523

SFS 2001:523

Utkom från trycket den 25 juni 2001
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 14 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 8 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi skall ha följande lydelse.

1)

Bet. 2000/01:SkU25, rskr. 2000/01:271.

2) Om leverans av bränsle enligt 4 § första stycket sker med fartyg eller via rörledning kan beskattningsmyndigheten medge att upplagshavaren inte behöver ställa säkerhet för betalning av skatten.

2)

Senaste lydelse 1997:359.

I fall som avses i 4 § tredje stycket, 6 och 8 §§ får beskattningsmyndigheten medge att säkerhet inte behöver ställas eller att den får uppgå till ett lägre belopp än vad som följer av nämnda bestämmelser, om det finns skäl till detta med hänsyn till den skattskyldiges ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:523

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)