Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:542

Utkom från trycket den 27 juni 2001
Förordning om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov;
utfärdad den 14 juni 2001.

Regeringen föreskriver1) att 18 och 19 §§ förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov skall ha följande lydelse.

1)

Jfr prop. 2000/01:100, utg.omr. 22, bet. 2000/01:FiU27, rskr. 2000/01:279.

18 §

2) Försvarsmakten skall ta ut lämpliga spårbundna fordon efter hörande av Överstyrelsen för civil beredskap och Banverket.

2)

Senaste lydelse 1998:2.

Försvarsmakten skall ta ut lämpliga fordon som inte är spårbundna efter hörande av Överstyrelsen för civil beredskap och Vägverket.

19 §

3) Andra behovsmyndigheter än Försvarsmakten skall

3)

Senaste lydelse 1994:396.

till Banverket anmäla sitt behov av spårbundna fordon, och

till Vägverket anmäla sitt behov av fordon som inte är spårbundna.

Vägverket och Banverket skall vart och ett fastställa en sådan plan som avses i 5 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:542

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

BJÖRN VON SYDOW
Maj Johansson
(Försvarsdepartementet)