Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2001-0569

SFS 2001:569

Utkom från trycket den 3 juli 2001
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 14 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776)2) om skatt på energi

1)

Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252.

2)

Senaste lydelse 1995:1525.

dels att i 10 kap. 5 § ordet ”bilregistret” skall bytas ut mot ”vägtrafikregistret”,

dels att 1 kap. 5 § skall ha följande lydelse.

3) Fordonsbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

3)

Senaste lydelse 1995:912.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:569

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)