Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:574

Utkom från trycket den 3 juli 2001
Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister;
utfärdad den 14 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i övergångsbestämmelserna till lagen (1998:620) om belastningsregister ordet ”körkortsregistrets” skall bytas ut mot ”vägtrafikregistrets”.

1)

Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:574

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON
Christina Weihe
(Justitiedepartementet)