Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:582

Utkom från trycket den 10 juli 2001
Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191);
utfärdad den 28 juni 2001.

Regeringen föreskriver i fråga om personuppgiftsförordningen (1998:1191)1)

1)

Senaste lydelse av 8 § 2000:1055 10 § 1999:79 12 § 2000:1055 13 § 2000:1055 14 § 2000:1055 15 § 2000:1055 16 § 2000:1055.

dels att nuvarande 8–16 §§ skall betecknas 9–17 §§,

dels att rubrikerna närmast före nuvarande 8–9 §§ skall sättas närmast före de nya 9–10 §§,

dels att rubriken närmast före nuvarande 13 § skall sättas före den nya 12 §,

dels att rubrikerna närmast före nuvarande 14–15 §§ skall sättas före de nya 15–16 §§,

dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 8 §, samt närmast före 8 § en ny rubrik av följande lydelse.

Undantag från förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter

Utöver vad som anges i 1519 §§ personuppgiftslagen (1998:204) får känsliga personuppgifter behandlas av en myndighet i löpande text om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:582

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON
Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)