Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:593

Utkom från trycket den 10 juli 2001
Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);
utfärdad den 28 juni 2001.

Regeringen föreskriver i fråga om utsökningsförordningen (1981:981)

dels att 1 kap. 3 och 5 §§ och 2 kap. 10 § skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 4 kap. 6 §, av följande lydelse.

3 §

1) När bestämmelser i utsökningsbalken, som innebär att sökanden kan begära, medge eller bestrida något, skall tillämpas i allmänna mål och åtgärden inte sker vid sammanträde, anses åtgärden ha vidtagits först när den har registrerats i utsöknings- och indrivningsdatabasen eller sedan anteckning om den har gjorts i protokoll eller på annan handling i målet.

1)

Senaste lydelse 1996:42.

5 §

2) Kronofogdemyndigheten skall i den utsträckning som Riksskatteverket föreskriver registrera enskilda mål i utsöknings- och indrivningsdatabasen.

2)

Senaste lydelse 1996:1442.

Kronofogdemyndigheten skall föra dagbok och kassajournal enligt föreskrifter som meddelas av Riksskatteverket. Bestämmelser om utsöknings- och indrivningsdatabasen finns i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet och i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet.

10 §

3) Innan en kronofogdemyndighet enligt 2 kap. 4 § andra stycket eller 4 kap. 27 § tredje stycket utsökningsbalken överlämnar ett mål till en annan kronofogdemyndighet, bör samråd äga rum mellan myndigheterna. Har de olika meningar i fråga om överlämnandet, bestämmer i allmänt mål den kronofogdemyndighet hos vilken målet finns registrerat och i enskilt mål kronofogdemyndigheten i den region där svaranden har sitt hemvist.

3)

Senaste lydelse 1996:1442.

Överflyttning på grund av att svaranden har ändrat hemvist får ske med hjälp av utsöknings- och indrivningsdatabasen.

6 §

Om det inträder sekretesskydd enligt 9 kap. 19 § sekretesslagen (1980:100) för en uppgift som har lämnats ut till ett kreditupplysningsföretag, eller om sekretesskyddet enligt nämnda bestämmelse upphör, skall kronofogdemyndigheten genast underrätta kreditupplysningsföretaget.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:593

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Frank Walterson
(Finansdepartementet)