Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:611

Utkom från trycket den 10 juli 2001
Förordning om ändring i presstödsförordningen (1990:524);
utfärdad den 20 juni 2001.

Regeringen föreskriver1) i fråga om presstödsförordningen (1990:524)2) att 2 kap. 2, 4–6 a och 10 §§ samt 4 kap. 8 § skall ha följande lydelse.

1)

Jfr prop. 2000/01:100, utg.omr. 1, bet. 2000/01:FiU27, rskr. 2000/01:279.

2)

Förordningen omtryckt 1996:1607.

3) För en högfrekvent storstadstidning beräknas det årliga allmänna driftsstödet genom att tidningens veckovolym, uttryckt i tusental exemplar, multipliceras med 297 000 kr (bidragssats). Det sammanlagda årliga allmänna driftsstödet får dock inte överstiga 65 408 000 kr (maximibelopp).

3)

Senaste lydelse 2000:1190.

För övriga högfrekventa tidningar och för medelfrekventa tidningar beräknas det allmänna driftsstödet på motsvarande sätt, men för dessa tidningar är bidragssatsen 214 000 kr och maximibeloppet 15 328 000 kr.

4) För en tidning som kommer ut en gång per vecka och har riksspridning lämnas årligt allmänt driftsstöd med

4)

Senaste lydelse 2000:1190.

 • 4 030 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 10 000 exemplar,

 • 3 633 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 9 000 exemplar,

 • 3 171 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 8 000 exemplar, eller

 • 2 762 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 7 000 exemplar.

5) För en tidning som kommer ut två gånger per vecka och har riksspridning lämnas årligt allmänt driftsstöd med

5)

Senaste lydelse 2000:1190.

 • 4 492 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 10 000 exemplar,

 • 4 030 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 9 000 exemplar,

 • 3 633 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 8 000 exemplar, eller

 • 3 171 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 7 000 exemplar.

6) För en tidning som har riksspridning och som har en abonnerad upplaga som är lägre än 7 000 exemplar lämnas årligt allmänt driftsstöd med 2 035 000 kr. Detsamma gäller för en tidning som inte har riksspridning.

6)

Senaste lydelse 2000:1190.

7) En tidning som under närmast föregående år varit berättigad till driftsstöd enligt 2 kap. 3 § och vars abonnerade upplaga underskrider 2 000 exemplar med högst 500 exemplar är berättigad till driftsstöd med 2 035 000 kr per år under två på varandra följande år.

7)

Senaste lydelse 2000:1190.

En tidning som tidigare beviljats driftsstöd enligt första stycket är berättigad till nytt driftsstöd enligt samma stycke endast om tidningen åter har varit berättigad till driftsstöd enligt 2 kap. 3 § under minst tre på varandra följande år.

8) Storleken på begränsat driftsstöd enligt 7 och 8 §§ och på driftsstöd i särskilt fall enligt 9 § bestäms av Presstödsnämnden efter vad som i det enskilda fallet är skäligt. Stödet får dock inte överstiga 2 035 000 kr.

8)

Senaste lydelse 2000:1190.

9) Distributionsstöd lämnas årligen med

9)

Senaste lydelse 1996:1607.

 1. 10,30 öre per exemplar för de första 7 miljonerna stödberättigade exemplar,

 2. 8,23 öre per exemplar för exemplaren mellan 7 miljoner och 14 miljoner,

 3. 6,17 öre per exemplar för exemplaren mellan 14 miljoner och 21 miljoner, samt

 4. 5,16 öre per exemplar för exemplaren över 21 miljoner.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:611

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2001. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

MARITA ULVSKOG
Martin Holmgren
(Kulturdepartementet)