Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:636

Utkom från trycket den 7 augusti 2001
Förordning om ändring i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige;
utfärdad den 19 juli 2001.

Regeringen föreskriver att 3, 4, 7 och 9 §§ förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige skall ha följande lydelse.

1) Framställning om utlämning från utomnordisk stat för verkställighet av fängelsestraff görs av Kriminalvårdsstyrelsen och för verkställighet av sluten ungdomsvård av Statens institutionsstyrelse. Framställningen skall överlämnas till Justitiedepartementet för vidarebefordran till den främmande staten.

1)

Senaste lydelse 2000:718.

2) En framställning som avses i 3 § skall åtföljas av en bestyrkt kopia av den dom som skall verkställas. Vidare skall uppgift lämnas om hur lång strafftid som återstår att avtjäna. Tillämpliga bestämmelser bör också redovisas. Kriminalvårdsstyrelsen och Statens institutionsstyrelse kan samråda med Justitiedepartementet i frågan om ytterligare utredning behöver bifogas.

2)

Senaste lydelse 2000:718.

Framställning om utlämning från Danmark, Finland, Island eller Norge görs av polis- eller åklagarmyndighet på begäran av Kriminalvårdsstyrelsen för verkställighet av fängelsestraff och på begäran av Statens institutionsstyrelse för verkställighet av sluten ungdomsvård. Vid en sådan framställning skall det fogas en bestyrkt kopia av den dom som skall verkställas samt övrig utredning som anges i 4 §.

Utlämning bör begäras endast när det med beaktande av det men för den enskilde samt den tidsutdräkt och de kostnader som kan antas uppkomma i ärendet framstår som motiverat med hänsyn till brottets art och svårighetsgrad samt övriga omständigheter.

Vid prövning enligt första stycket skall bland andra omständigheter beaktas längden av det fängelsestraff eller den slutna ungdomsvård som kan antas komma att dömas ut för brottet eller som har dömts ut för detta och återstår att avtjäna eller genomgå. Kan det antas att den eftersökte genom domen kommer att utvisas ur landet eller har beslut om utvisning meddelats, skall även denna omständighet beaktas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:636

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Cecilia Bergman
(Justitiedepartementet)