Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:694

Utkom från trycket den 18 september 2001
Förordning om ändring i förordningen (1982:923) om transport av farligt gods;
utfärdad den 30 augusti 2001.

Regeringen föreskriver att 25 § förordningen (1982:923) om transport av farligt gods skall ha följande lydelse.

1) Följande myndigheter skall inom nedan angivna områden ha tillsyn över efterlevnaden av lagen (1982:821) om transport av farligt gods och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

1)

Senaste lydelse 2000:913.

Myndighet

Tillsynsområde

Statens räddningsverk

 

Säkerhetsrådgivare för alla transportslag

 

Landtransporter av ämnen och föremål enligt klasserna 16 samt 8 och 9, när det gäller transporter av ämnen och föremål enligt klasserna 6, 8 och 9, dock endast om de transporteras i tankfordon

 

Sjöfartsverket

 

Sjötransporter

 

Luftfartsverket

 

Lufttransporter

 

Polismyndigheterna

 

Landtransporter utom järnvägstransporter

 

Tullverket

 

Vägtransporter till och från utlandet i omedelbar närhet av gränspassage samt fordon och andra lastenheter som inkommer med fartyg

 

Banverket

 

Järnvägstransporter

 

När det gäller Sjöfartsverkets och Tullverkets tillsynsområden skall även Kustbevakningen ha tillsyn i den utsträckning som Sjöfartsverket och Tullverket var och en inom sitt område beslutar i samråd med Kustbevakningen. Tullverket skall vid sin tillsyn samråda med polismyndigheten.

Rikspolisstyrelsen och Tullverket var och en inom sitt område får meddela de verkställighetsföreskrifter till lagen om transport av farligt gods och denna förordning som behövs för polismyndigheternas och Tullverkets tillsynsverksamhet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:694

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

På regeringens vägnar

BJÖRN VON SYDOW
Ingvar Åkesson
(Försvarsdepartementet)