Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:715

Utkom från trycket den 25 september 2001
Förordning om ändring i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige;
utfärdad den 13 september 2001.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige

dels att rubriken till förordningen skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 9 § skall lyda ”Gemensamma bestämmelser om utlämning från annan stat”,

dels att det i förordningen skall införas sex nya paragrafer, 5 a, 5 b, 9 a, 10–12 § §§, samt närmast före nya 10 och 12 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Förordning med vissa bestämmelser om utlämning för brott

Riksåklagaren, Kriminalvårdsstyrelsen, Statens institutionsstyrelse eller åklagare som gjort en framställning om utlämning får lämna kompletterande information till en behörig myndighet i en medlemsstat i Europeiska unionen. Sådan direkt kommunikation får även ske om det har avtalats i en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige eller om den andra staten tillåter det.

När det följer av en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige, att den som har utlämnats för brott till Sverige kan lämna sitt samtycke till åtal eller straff för annat brott som han eller hon har begått före utlämningen eller till att vidareutlämnas till en annan stat, utan att medgivande måste inhämtas från den stat från vilken utlämning har skett, skall samtycket lämnas skriftligen enligt formulär som fastställs av Riksåklagaren.

Samtycket lämnas till den tjänsteman som Riksåklagaren, Kriminalvårdsstyrelsen eller Statens institutionsstyrelse har förordnat att motta en sådan förklaring eller inför den åklagare som verkställer utredningen.

Den handling där samtycket lämnas skall om möjligt vara avfattad på det språk som normalt används av den som har utlämnats. Den som har utlämnats skall underrättas om innebörden av samtycket. Om ett annat språk används, skall på handlingen antecknas vilka åtgärder som har vidtagits för att kontrollera att den som har utlämnats har förstått innebörden av samtycket.

Samtycke skall lämnas i närvaro av vittne. Vittnet skall på den handling där samtycket lämnas skriftligen bekräfta att den som har utlämnats har undertecknat handlingen frivilligt.

Regeringen tillkännager de internationella överenskommelser som avses i denna förordning.

Utlämning till utomnordisk stat

Samtycke som avses i 3 a och 3 b §§ lagen (1957:668) om utlämning för brott skall lämnas skriftligen enligt formulär som fastställs av Riksåklagaren.

Den som begärs utlämnad skall underrättas om innebörden av samtycket.

När samtycke lämnas enligt första stycket tillämpas 5 b § fjärde stycket.

Samtycke och medgivande som avses i 32 § första stycket lagen (1957:668) om utlämning för brott skall lämnas skriftligen enligt formulär som fastställs av Riksåklagaren.

När samtycke och medgivande lämnas enligt första stycket tillämpas 5 b § tredje och fjärde styckena.

Utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge

Samtycke som avses i 9 § andra stycket lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge skall lämnas skriftligen enligt formulär som fastställs av Riksåklagaren.

När samtycke lämnas enligt första stycket tillämpas 5 b § tredje och fjärde styckena.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:715

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1982:58) om förfarandet vid utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON
Cecilia Bergman
(Justitiedepartementet)