Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:748

Utkom från trycket den 23 oktober 2001
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;
utfärdad den 11 oktober 2001.

Regeringen förskriver i fråga om förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

dels att 17 § skall ha följande lydelse,

dels att bilagan till förordningen skall ha följande lydelse,

dels att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen skall ha följande lydelse,

dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2001:513) om ändring i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall ha följande lydelse.

Det är förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, luft, ytvatten eller grundvatten. Kommunen får föreskriva att det skall fordras tillstånd av nämnden för att inrätta en sådan anläggning inom kommunen eller inom vissa delar av denna, om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön.

Första stycket skall inte tillämpas på värmepumpsanläggning som kräver tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 §.

Bilaga1)

Förteckning över miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

VERKSAMHETER

Benämning av miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken

Kod utifrån SNI

Prövningsnivå

 

JORDBRUK, M.M.

 
 
 

 

Djurhållning, m.m.

 
 
 

jordbruk eller annan djurhållande verksamhet, utom renskötsel, med mer än 200 djurenheter, varvid som en djurenhet avses:

 

01-1

 

B

 

– en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),

 

– sex kalvar, en månad eller äldre. Med kalv avses ett nötkreatur upp till sex månaders ålder. Kalvar upp till en månads ålder räknas till moderdjuret,

 

– tre övriga nöt, sex månader eller äldre,

 

– tre suggor, inklusive smågrisar upp till 12 veckors ålder. Betäckta gyltor räknas som suggor,

 

– tio slaktsvin eller avelsgaltar, 12 veckor eller äldre. Gyltor som inte är betäckta räknas som slaktsvin,

 

– en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,

 

– tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder samt avelshannar,

 

– 100 kaniner

 

– 100 värphöns, 16 veckor eller äldre. Kycklingmödrar räknas till värphöns,

 

– 200 unghöns upp till 16 veckors ålder,

 

– 200 slaktkycklingar,

 

– 100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder,

 

– 15 strutsfåglar av arterna struts, emu och nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,

 

– tio får eller getter, sex månader eller äldre,

 

– 40 lamm eller killingar upp till sex månaders ålder.

 

För övriga djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kg kväve eller 13 kg fosfor i färsk träck och urin. Vid beräkning av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor som ger det lägsta antalet djur.

 

jordbruk eller annan djurhållande verksamhet, utom renskötsel, med mer än 100 djurenheter men högst 200 djurenheter. Med djurenhet menas detsamma som i föregående punkt.

 

01-2

 

C

 

anläggning för torkning av gödsel

 

01-3

 

C

 

 

MALM, MINERAL, KOL, TORV, OLJA, M.M.

 
 
 

Kol, torv

 
 
 

 

provbrytning av stenkol

 

10.1-3

 

B

 

framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt baserad på mer än 500 ton torv per år

 

10.3-1

 

C

 

Råpetroleum och naturgas

 
 
 

 

LIVSMEDEL, DRYCKESVAROR, M.M.

 
 
 

 

anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som inte sker i anslutning till slakteri, för en produktion baserad på mer än 1 ton hudar per år

 

15.1-9

 

C

 

anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 500 ton råvara per år

 

15.2-1

 

15.2-1

 

anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 ton men högst 500 ton per år

 

15.2-2

 

C

 

rökeri för en produktion av mer än 200 kg rökta fisk- eller skaldjursprodukter per dygn

 

15.2-3

 

C

 

 

anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än 50 ton men högst 50 000 ton per år

 

15.61-2

 

C

 

siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton

 

51.21-1

 

C

 

anläggning för tillverkning av stärkelse eller stärkelsederivat

 

15.62-1

 

B

 

anläggning för framställning av djurfoder för en produktion av mer än 50 000 ton spannmålsfoder eller mer än 1 000 ton annat foder per år.

 

15.7-1

 

B

 

Med framställning menas malning, blandning eller pellettering av råvaror tilll bruksfärdigt djurfoder. Med spannmålsfoder avses foder som innehåller mer än 50 viktprocent spannmål. Foder som framställs och används inom den egna djurhållningen skall inte räknas in i ovanstående mängder.

 

Denna punkt omfattar inte bearbetning av slaktbiprodukter och annat animaliskt avfall, tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor och fetter eller tillverkning av mjöl eller pelletar av kött eller fisk.

 

anläggning för framställning av djurfoder för en produktion av mer än 500 ton men högst 50 000 ton spannmålsfoder eller mer än 100 ton men högst 1 000 ton annat foder, dock ej grovfoder i form av halm, hö eller ensilage, per år.

 

15.7-2

 

C

 

Vad som sägs i andra och tredje stycket i föregående punkt gäller även denna punkt.

 

bageri med jästförbrukning om mer än 50 ton per år

 

15.81-1

 

C

 

 

anläggning för tillverkning av jäst

 

15.89-1

 

B

 

tillverkning av startkulturer av biotekniska organismer för livsmedelsindustri och jordbruk, med en sammanlagd reaktorvolym om minst 10 kubikmeter

 

15.89-2

 

B

 

anläggning för framställning av andra livsmedelsprodukter än som tidigare har nämnts för en produktion av mer än 15 000 ton per år

 

15.8-1

 

B

 

anläggning för framställning av andra livsmedelsprodukter än som tidigare har nämnts för en produktion av mer än 300 ton men högst 15 000 ton per år

 

15.8-2

 

C

 

anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 1 000 ton ren etanol per år

 

15.9-1.1

 

B

 

anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 1 ton och högst 1 000 ton ren etanol per år

 

15.9-1.2

 

C

 

anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider eller andra fruktviner

 

15.9-2

 

C

 

 

TRÄVAROR

 
 
 

 

sågverk eller anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning där mer än 10 000 kubikmeter men högst 60 000 kubikmeter toppmätt volym råvara (rundvirke) eller kubikmeter virke (råvara) förbrukas per år

 

20-2

 

C

 

anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle eller bränsleprodukt, baserad på skogs- eller jordbruksprodukt, i form av:

 

20.1-1

 

C

 

– träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara per år (omfattar inte tillfällig flisning i obebyggt område),

 

– pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per år

 

anläggning för tillverkning av mer än 10 000 kubikmeter plywood, lamellträ, spånskivor eller andra produkter av spån per år

 

20.2-1

 

B

 

anläggning för tillverkning av fanér eller högst 10 000 kubikmeter plywood, lamellträ, spånskivor eller andra produkter av spån per år

 

20.2-2

 

C

 

anläggning för tillverkning av träfiberskivor

 

20.203-1

 

A

 

MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR

 
 
 

anläggning för tillverkning av mekanisk eller kemimekanisk massa eller av mer än 10 000 ton returfibermassa per år

 

21.111-1

 

A

 

anläggning för tillverkning av halvkemisk massa

 

21.111-2

 

A

 

fabrik för tillverkning av mer än 1 men högst 10 000 ton returfibermassa per år

 

21.111-3

 

B

 

anläggning för tillverkning av sulfatmassa

 

21.112-1

 

A

 

anläggning för tillverkning av sulfitmassa

 

21.113-1

 

A

 

anläggning för ointegrerad tillverkning av papper eller kartong, för en produktion av mer än 10 000 ton per år

 

21.12-1

 

A

 

anläggning för ointegrerad tillverkning av papper eller kartong, för en produktion av mer än 100 men högst 10 000 ton per år

 

21.12-2

 

B

 

anläggning för ointegrerad tillverkning av papper eller kartong, för en produktion av mer än 1 men högst 100 ton per år

 

21.12-3

 

C

 

anläggning för tillverkning av pappers- eller pappvaror med torr process

 

21.2-1

 

C

 

 

STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER, ANDRA GASFORMIGA BRÄNSLEN SAMT KÄRNBRÄNSLE

 
 
 

anläggning för tillverkning av koks eller andra produkter ur stenkol

 

23.1-1

 

A

 

anläggning för framställning av mer än 150 000 kubikmeter gasformiga bränslen per år

 

40.2-1

 

B

 

anläggning för framställning av högst 150 000 kubikmeter gasformiga bränslen per år

 

40.2-2

 

C

 

anläggning för raffinering av mineraloljor

 

23.2-1

 

A

 

 

KEMIKALIER OCH KEMISKA PRODUKTER

 
 
 

 

anläggning för tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m. för en produktion av mer än 1 ton men högst 1 000 ton per år

 

24.3-2

 

C

 

fabrik för tillverkning av läkemedelssubstanser genom kemisk syntes

 

24.41-1

 

A

 

anläggning för tillverkning av läkemedelssubstanser genom biosyntetiska processer för en produktion baserad på en total reaktorvolym om mer än 10 kubikmeter

 

24.41-2

 

A

 

 

anläggning för tillverkning av läkemedelssubstanser eller naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material

 

24.41-4

 

B

 

fabrik för tillverkning av läkemedel genom enbart fysikaliska processer (farmaceutisk tillverkning)

 

24.42-1

 

B

 

anläggning för tillverkning av ytaktiva ämnen, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner

 

24.5-1

 

A

 

 

anläggning för tillverkning av fotografisk film eller fotografiskt papper eller fotokemikalier där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer

 

24.64-2

 

B

 

fabrik för tillverkning av organiska kemiska produkter som inte ingår i någon annan punkt och där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner

 

24.66-1

 

A

 

fabrik för tillverkning av organiska kemiska produkter som inte ingår i någon annan punkt och där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer

 

24.66-2

 

B

 

anläggning för tillverkning av regenererad cellulosa

 

24.7-1

 

A

 

GUMMI- OCH PLASTVAROR

 
 
 

 

anläggning för tillverkning av gummivaror genom vulkning för en produktion baserad på mer än 1 ton men högst 1 000 ton ovulkad gummiblandning per år

 

25.1-2

 

C

 

anläggning för tillverkning av plastprodukter, där tillverkningen omfattar ytterligare polymerisation, för en produktion av mer än 20 ton per år

 

25.2-1

 

B

 

anläggning för tillverkning av plastprodukter, där tillverkningen omfattar ytterligare polymerisation, för en produktion av mer än 1 och högst 20 ton per år

 

25.2-2

 

C

 

anläggning för tillverkning av mer än 20 ton plastprodukter per år, genom kalandrering eller beläggning, där tillverkningen inte omfattar ytterligare polymerisation

 

25.2-3

 

25.2-3

 

anläggning för tillverkning av mer än 1 ton plastprodukter per år, där tillverkningen inte omfattar ytterligare polymerisation eller, om tillverkningen omfattar kalandrering eller beläggning, tillverkning av högst 20 ton per år

 

25.2-4

 

C

 

ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER

 
 
 

 

anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, där högst 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per år

 

26.1-3

 

C

 

anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, där mer än 5 ton och högst 500 ton andra glasråvaror förbrukas per år

 

26.1-4

 

C

 

anläggning för tillverkning av mineralull (glasull eller stenull)

 

26-1

 

B

 

 

anläggning för tillverkning av keramiska produkter (med undantag av keramiska golv- eller väggplattor eller murtegel) för en produktion av mer än 50 ton per år

 

26.2-1

 

B

 

anläggning för tillverkning av keramiska produkter (med undantag av keramiska golv- eller väggplattor eller murtegel) för en produktion av mer än 1 och högst 50 ton per år

 

26.2-2

 

C

 

anläggning för tillverkning av keramisk fasadsten, golv- eller väggplattor för en produktion av mer än 50 ton per år

 

26.3-1

 

B

 

 

anläggning för tillverkning av varor av gips

 

26.62-1

 

B

 

anläggning för tillverkning av mer än 500 ton per år betong eller varor av betong eller cement

 

26.6-1

 

C

 

anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större än 1 000 kvadratmeter per år eller den totalt hanterade mängden är större än 800 ton per år.

 

26.7-1

 

26.7-1

 

anläggning för tillverkning av asbest eller asbestbaserade produkter

 

26.829-1

 

B

 

 

EL, GAS, VÄRME OCH KYLA

 
 
 

 

stationär förbränningsmotor med en total installerad tillförd effekt av mer än 500 kW men högst 10 MW, som är avsedd för annat ändamål än enbart som reservaggregat vid elbortfall

 

40.1-2

 

C

 

gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 10 MW

 

40.1-3.2

 

C

 

gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat med en sammanlagd uteffekt av minst 10 MW

 

40.1-4

 

A

 

 

gruppstation med vindkraftverk eller vindkraftverk med enstaka aggregat för en sammanlagd uteffekt av mer än 125 kW men högst 1 MW

 

40.1-6

 

C

 

värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel – på annat sätt än genom vattentäkt – av värmeenergi från eller till mark, vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller ur grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 MW

 

40.3-1

 

B

 

värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel – på annat sätt än genom vattentäkt – av värmeenergi från eller till mark, vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller ur grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 100 kW men högst 10 MW

 

40.3-2

 

C

 

anläggning för lagring av värme i mark, vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 MWh

 

40.3-3

 

C

 

 

MOTORFORDON OCH DRIVMEDEL

 
 
 

anläggning för tvättning av mer än 5 000 personbilar per år eller mer än 1 000 tvättar per år av andra fordon såsom lastbilar eller traktorer eller tvätt av mer än 100 järnvägståg per år

 

50.2011

 

C

 

anläggning där mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränslen eller 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle hanteras per år

 

50.50-1

 

C

 

INFRASTRUKTUR

 
 
 

hamnar, lastnings- eller lossningskajer som medger trafik med fartyg med en bruttodräktighet av minst 1 350

 

63.22-1

 

B

 

civil flygplats med instrumentbana längre än 1 200 meter

 

63.23-1

 

A

 

 

LABORATORIER

 
 
 

kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter

 

73.1-1

 

C

 

SKJUTBANOR, SKJUTFÄLT

 
 
 

civilt eller militärt skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber ≥ 20 mm) eller för sprängningar av ammunition, minor, sprängladdningar o.dyl. eller skjutbanor för mer än 200 000 skott per år för vapen med finkalibrig ammunition (kaliber < 20 mm)

 

29.6-2

 

B

 

civil eller militär skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning med mer än 5 000 och högst 200 000 skott skarp ammunition per år med vapen för finkalibrig ammunition (kaliber < 20 mm) utomhus

 

92.621-1

 

C

 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 
 
 

sjukhus med fler än 700 vårdplatser

 

85.11-1

 

B

 

sjukhus med fler än 200 men högst 700 vårdplatser

 

85.11-2

 

C

 

anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar där etylenoxid används som steriliseringsmedel

 

85.14-1

 

B

 

 

avloppsanläggning som är dimensionerad för mer än 25 men högst 2 000 personekvivalenter

 

90.001-2

 

C

 

ANNAT AVFALL ÄN FARLIGT AVFALL

 
 
 

anläggning för återvinning av avfall genom fragmentering eller annan bearbetning om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per år eller om avfallet innehåller isolerolja.

 

37-1

 

B

 

(Omfattar inte anläggning för

 

– förbränning av avfall,

 

– biologisk behandling av avfall eller

 

– krossning av avfall som är lämpligt för byggnads- eller anläggningsändamål.)

 

anläggning för återvinning av avfall genom fragmentering eller annan bearbetning, om den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per år eller innebär krossning av avfall som är lämpligt för byggnads- eller anläggningsändamål.

 

37-2

 

C

 

(Omfattar inte anläggning för

 

– förbränning av avfall,

 

– biologisk behandling av avfall eller

 

– återvinning av avfall som innehåller isolerolja.)

 

anläggning för sortering av avfall om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per år

 

90.002-1

 

B

 

anläggning för sortering av avfall om den hanterade avfallsmängden är större än 1 000 ton men högst 10 000 ton per år

 

90.002-2

 

C

 

anläggning för mellanlagring av avfall om den totala avfallsmängden är större än 10 000 ton vid något enskilt tillfälle.

 

90.002-3

 

B

 

(Omfattar inte anläggning för

 

– lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller

 

– lagring av avfall under längre tid än tre år innan det återvinns eller behandlas.)

 

anläggning för mellanlagring av avfall om den totala avfallsmängden är större än 10 ton men högst 10 000 ton vid något enskilt tillfälle.

 

90.002-4

 

C

 

(Omfattar inte anläggning för

 

– lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller

 

– lagring av avfall under längre tid än tre år innan det återvinns eller behandlas.)

 

anläggning för

 

90.004-1

 

A

 

– deponering,

 

– förbränning,

 

– biologisk behandling eller

 

– annan sådan behandling av avfall som avses i 14 § första stycket förordningen (2001:512) om deponering av avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per år.

 

(Omfattar inte anläggning för

 

– deponering av inert avfall,

 

– energiåtervinning genom förbränning av vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall eller av rent träavfall, eller

 

– behandling av avfall som anges i någon annan punkt.)

 

anläggning för förbränning eller annan sådan behandling av avfall som avses i 14 § första stycket förordningen (2001:512) om deponering av avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 100 000 ton per år.

 

90.004-2

 

B

 

(Omfattar inte anläggning för

 

– energiåtervinning genom förbränning av vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall eller av rent träavfall, eller

 

– behandling av avfall som anges i någon annan punkt.)

 

anläggning för förbränning eller annan sådan behandling av avfall som avses i 14 § första stycket förordningen (2001:512) om deponering av avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per år.

 

90.004-3

 

C

 

(Omfattar inte anläggning för

 

– energiåtervinning genom förbränning av vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall eller av rent träavfall, eller

 

– behandling av avfall som anges i någon annan punkt)

 

anläggning för deponering av

 

90.004-5

 

B

 

– inert avfall oavsett den tillförda mängden sådant avfall eller

 

– annat avfall om den tillförda mängden avfall är högst 100 000 ton per år

 

anläggning för biologisk behandling av avfall om den tillförda mängden av annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 200 ton men högst 100 000 ton per år

 

90.003-1

 

B

 

anläggning för biologisk behandling av avfall, om den tillförda mängden av annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 10 ton men högst 200 ton per år eller om den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 10 ton per år

 

90.003-2

 

C

 

uppläggning av

 

90.007-1

 

B

 

– inert avfall för anläggningsändamål,

 

– muddringsmassor eller

 

– inert avfall som uppkommer vid gruv- eller täktverksamhet, på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken inte är endast ringa

 

uppläggning av

 

90.007-2

 

C

 

– inert avfall för anläggningsändamål,

 

– muddringsmassor eller

 

– inert avfall som uppkommer vid gruv- eller täktverksamhet, på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken är ringa

 

FARLIGT AVFALL

 
 
 

anläggning för mellanlagring av sådant farligt avfall som avses i förordningen (1996:971) om farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle i fråga om

 

90.005-1

 

B

 

– oljeavfall är större än 5 ton,

 

– blybatterier är större än 10 ton eller

 

– övrigt farligt avfall är större än 1 ton

 

anläggning för mellanlagring av sådant farligt avfall som avses i förordningen (1996:971) om farligt avfall, om mängden avfall inte vid något tillfälle i fråga om

 

90.005-2

 

C

 

– oljeavfall överstiger 5 ton,

 

– blybatterier överstiger 10 ton eller

 

– övrigt farligt avfall överstiger 1 ton

 

anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i förordningen (1996:971) om farligt avfall med undantag av förorenade uppgrävda massor, om huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden är mer än 1 000 ton per år

 

90.006-1

 

A

 

anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i förordningen (1996:971) om farligt avfall med undantag av förorenade uppgrävda massor, om huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden är högst 1 000 ton per år

 

90.006-2

 

B

 

anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i förordningen (1996:971) om farligt avfall om avfallet uppkommit i egen anläggning med undantag av behandling som leder till materialåtervinning

 

90.006-3

 

B

 

anläggning för behandling av sådant farligt avfall som avses i förordningen (1996:971) om farligt avfall och som består av uppgrävda massor om den tillförda mängden är mer än 20 000 ton per år

 

90.006-4

 

A

 

 

anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som innehåller fullständigt eller ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon

 

90.006-8

 

B

 

anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i förordningen (1996:971) om farligt avfall om avfallet uppkommit i egen anläggning och behandlingen leder till materialåtervinning

 

90.006-9

 

C

 

RADIOAKTIVT AVFALL

 
 
 

 

VERKSAMHETER MED SÄRSKILDA PROCESSER

Verksamheten klassificeras med företagets SNI-kod med en tilläggsbokstav efter ett bindestreck för angivande av process som föranleder miljöprövning.

Benämning av miljöfarlig process som föranleder tillståndsprövning eller anmälan enligt 9 kap. 6 § miljöbalken

Kod för process som föranleder prövning

Prövningsnivå

Processer som föranleder miljöprövning

 
 
 

 

träskyddsbehandling genom doppning där träskyddsmedel används

 

-i2

 

B

 

processer som sammanlagt ger upphov till mer än 5 kubikmeter avloppsvatten per år och innefattar

 

-y1

 

B

 

– kemisk och elektrolytisk ytbehandling (omfattar bl.a. metallbeläggning på alla material, avmetallisering, elektrolytisk polering, kromatering, krompassivering, anodisering och svartoxidering)

 

– annan beläggning med metall med undantag av vakuummetoder, betning med undantag av betning med betpasta, fosfatering med undantag av järnfosfatering, våttrumling av annan metall än aluminium eller stål.

 

Termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 500 kg per år (omfattar varmdoppning och termisk sprutning)

 

processer som avses i första stycket i föregående punkt som sammanlagt ger upphov till högst 5 kubikmeter avloppsvatten per år.

 

-y2

 

C

 

Järnfosfatering.

 

Vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 5 kubikmeter avloppsvatten per år (avser ej fordonstvätt).

 

Betning med mer än 50 kg betpasta per år eller där det finns stor risk för vattenförorening.

 

Torrtrumling av mer än 1 ton gods per år.

 

Blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per år eller på en plats där det finns stor risk för förorening av vatten.

 

Våttrumling av mer än 1 ton aluminium eller stål per år, härdning av mer än 1 ton gods per år.

 

Termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kg men högst 500 kg per år (omfattar varmdoppning och termisk sprutning).

 

Metallbeläggning med vakuummetoder med en metallförbrukning av mer än 500 kg per år.

 

ytbehandling av metall genom metallbeläggning med enbart ädelmetaller där vattenförbrukningen är högst 5 kubikmeter per år

 

-y3

 

C

 

 

verkstadsindustri med mer än 20 000 men högst 100 000 kvadratmeter verkstadsyta (exklusive yta för enbart montering)

 

-v2

 

B

 

verkstad med högst 20 000 kvadratmeter verkstadsyta (exklusive yta för enbart montering) där det förekommer metallbearbetning med en förbrukning av skärvätskor eller processoljor till en sammanlagd mängd av mer än 2 000 liter koncentrat per år

 

-m1

 

B

 

verkstadsindustri med mer än 5000 kvadratmeter verkstadsyta (inklusive yta för montering) men högst 20000 kvadratmeter verkstadsyta (exklusive yta för enbart montering)

 

-v3

 

C

 

verkstad med högst 20 000 kvadratmeter verkstadsyta (exklusive yta för enbart montering) där det förekommer metallbearbetning med en förbrukning av skärvätskor eller processoljor till en sammanlagd mängd av mer än 200 men högst 2 000 liter koncentrat per år

 

-m2

 

C

 

VERKSAMHETER MED HANTERING AV KEMISKA ÄMNEN

Hantering av vissa kemiska ämnen m.m. som skall miljöprövas

Verksamheten klassificeras med företagets SNI-kod med en tilläggsbokstav efter ett bindestreck för angivande av prövningsskäl.

Benämning av miljöfarlig hantering som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken

Kod för prövningsskäl

Prövningsnivå

 

förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller 10 ton pulver per år

 

-p1

 

C

 

hantering av mer än 50 000 ton per år oljeprodukter eller kemiska produkter som kan orsaka skada på människors hälsa eller miljön

 

-k1

 

B

 

hantering av mer än 5 000 men högst 50 000 ton per år oljeprodukter eller kemiska produkter som kan orsaka skada på människors hälsa eller miljön

 

-k2

 

C

 

lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per år

 

-n1

 

A

 

lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat trädbränsle per år

 

-f1

 

C

 

lagring av mer än 10 000 kubikmeter toppmätt volym timmer på land med begjutning av vatten, eller anläggning för lagring av mer än 10 000 kubikmeter toppmätt volym timmer i vatten

 

-t1

 

B

 

lagring av mer än 500 men högst 10 000 kubikmeter toppmätt volym timmer på land med begjutning av vatten, eller anläggning för lagring av mer än 500 men högst 10 000 kubikmeter toppmätt volym timmer i vatten, eller lagring av mer än 500 kubikmeter toppmätt volym timmer på land utan begjutning av vatten

 

-t2

 

C

 

Farliga ämnen som innebär en miljöfarlig hantering som skall tillståndsprövas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser till SFS 1998:899

3.2) Den som vid ikraftträdandet bedriver miljöfarlig verksamhet för vilken krav på anmälan av driften införs genom 21 §, skall senast den 31 december 2002 ha kommit in till tillsynsmyndigheten med en sådan anmälan.

2)

Senaste lydelse 2000:1131.

Vad som sägs i första stycket om anmälan gäller inte om tillsynsmyndigheten enligt 9 kap. 6 § andra stycket miljöbalken har förelagt verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser till SFS 2001:513

Denna förordning träder i kraft den 16 juli 2001. För sådana deponier som avses i 38 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall, för vilka tillståndsplikt införs till följd av denna förordning, krävs tillstånd fr.o.m. den 1 januari 2009. Bestämmelser om anpassningsplaner för sådana deponier finns i 38–42 §§ nämnda förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:748

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2001.

2. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före den 1 december 2002 och som inte omfattas av tillstånd enligt 5 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om tillståndsplikt införs till följd av denna förordning. Verksamheterna får fortsätta att bedrivas till och med den 31 december 2004 utan hinder av att tillståndsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten gett in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 31 december 2004 och tillståndsmyndigheten inte beslutar något annat.

3. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före den 1 december 2001 och som inte har tillstånd eller har anmälts enligt 5 § respektive 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om anmälningsplikt införs till följd av denna förordning. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 31 december 2002 utan hinder av att anmälningsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten senast den 31 december 2002 gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten.

4. Det som sägs i punkt 2 och 3 gäller inte om tillsynsmyndigheten enligt 9 kap. 6 § andra stycket miljöbalken har förelagt verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.

På regeringens vägnar

KJELL LARSSON
Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)