Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:774

Utkom från trycket den 13 november 2001
Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838);
utfärdad den 1 november 2001.

Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen (1967:838)1)

1)

Kungörelsen omtryckt 1991:1331.

dels att 38 § skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas sju nya paragrafer, 38 a–38 g §§, av följande lydelse.

Patentregistret, det diarium som avses i 7 § och de förteckningar som avses i 8 § förs med hjälp av automatiserad behandling. Registren skall hållas tillgängliga hos Patentverket.

Patentregistret innehåller uppgift om

 1. patent som meddelats här i riket, och

 2. europeiskt patent som har verkan här i riket.

Patentregistret och de övriga register som avses i 38 § skall ge offentlighet åt den information som ingår i registren.

I fråga om personuppgifter skall registren ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. affärsverksamhet, kreditgivning, försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där den registrerade informationen utgör underlag för prövningar eller beslut,

 2. förvärv, upplåtelse eller avyttring av egendom som registreras eller av verksamhet som har anknytning till sådan egendom,

 3. aktualisering, komplettering eller kontroll av information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,

 4. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande, eller

 5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och

  a) som avser verksamhet som har anknytning till egendom som registreras,

  b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till registrerad information, eller

  c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.

Patentverket är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för patentregistret och de övriga register som avses i 38 §.

Patentverket skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får verket i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.

Patentverket får för de ändamål som anges i 38 b § medge direktåtkomst till patentregistret och de övriga register som avses i 38 §.

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

Att beslut om rättelse eller avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:774

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2001.

På regeringens vägnar

BJÖRN ROSENGREN
Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)