Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:775

Utkom från trycket den 13 november 2001
Förordning om ändring i varumärkesförordningen (1960:648);
utfärdad den 1 november 2001.

Regeringen föreskriver i fråga om varumärkesförordningen (1960:648)

dels att 1 a § skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas sex nya paragrafer, 1 b–1 g §§, av följande lydelse.

1) Varumärkesregistret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos Patent- och registreringsverket.

1)

Senaste lydelse 1996:136.

Varumärkesregistret skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. affärsverksamhet, kreditgivning, försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där den information som ingår i varumärkesregistret utgör underlag för prövningar eller beslut,

 2. förvärv, upplåtelse eller avyttring av egendom som registreras i varumärkesregistret eller av verksamhet som har anknytning till sådan egendom,

 3. aktualisering, komplettering eller kontroll av information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,

 4. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande, eller

 5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och

  a) som avser verksamhet som har anknytning till egendom som registreras i varumärkesregistret,

  b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till registrerad information, eller

  c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.

Patent- och registreringsverket är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för varumärkesregistret.

Patent- och registreringsverket skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får verket i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.

Patent- och registreringsverket får för de ändamål som anges i 1 b § medge direktåtkomst till varumärkesregistret.

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

Att beslut om rättelse eller avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:775

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2001.

På regeringens vägnar

BJÖRN ROSENGREN
Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)