Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:807

Utkom från trycket den 20 november 2001
Förordning om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927);
utfärdad den 1 november 2001.

Regeringen föreskriver i fråga om fartygsregisterförordningen (1975:927)

dels att 5 kap. 12 § skall upphöra att gälla,

dels att i 1 kap. 6 §, 2 kap. 1, 5, 10, 11, 13 och 15 §§ samt 5 kap. 14, 27 och 31 §§ ordet ”skeppsregistret” skall bytas ut mot ”fartygsregistrets skeppsdel”,

dels att i 4 kap. 1 § och 5 kap. 14 och 27 §§ ordet ”båtregistret” skall bytas ut mot ”fartygsregistrets båtdel”,

dels att i 2 kap. 5 och 13 §§, 3 kap. 1 och 11 §§ samt 5 kap. 14, 27 och 31 §§ ordet ”skeppsbyggnadsregistret” skall bytas ut mot ”fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel”,

dels att i 6 kap. 4 § ordet ”registren” skall bytas ut mot ”registret”,

dels att i 2 kap. 4 och 13 §§, 4 kap. 3 och 9 §§ hänvisningen till ”förordningen (1982:647) om skeppsmätning” skall bytas ut mot ”förordningen (1994:1162) om skeppsmätning”,

dels att 1 kap. 1–5 och 8 §§, 4 kap. 10 §, 5 kap. 6–8, 11, 15, 19, 20, 26, 29 och 32 §§, 6 kap. 1 och 8 §§ samt 7 kap. 2–4 och 6 §§ skall ha följande lydelse,

dels att rubrikerna till 2–4 kap. skall ha följande lydelse,

dels att rubrikerna omedelbart före 1 kap. 2 §, 5 kap. 26 § och 7 kap. 6 § skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen omedelbart före 1 kap. 5 § skall införas en ny rubrik av följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 1 kap. 5 a §, av följande lydelse.

1) Denna förordning gäller registrering i fartygsregistret.

1)

Senaste lydelse 1987:1145.

Registermyndighet är Sjöfartsverket.

Registermyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för fartygsregistret. Med personuppgifter avses i denna förordning detsamma som i personuppgiftslagen.

Registermyndigheten skall se till att det inte förekommer otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp särskilda villkor för behandlingen av personuppgifter.

Registrets ändamål och innehåll

I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. verksamhet som staten ansvarar för enligt lag eller annan författning och

  a) som avser sådan egendom som registreras i fartygsregistret,

  b) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet, eller

  c) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till den information som finns i registret,

 2. förvärv eller avyttring av sådan egendom som registreras i fartygsregistret,

 3. kreditgivning, försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där den information som ingår i fartygsregistret utgör underlag för prövningar eller beslut.

Fartygsregistret skall innehålla de uppgifter som framgår av 2 kap. 1–11 §§, 3 kap. 1–8 §§ samt 4 kap. 1–7 §§.

Fartygsregistret får även innehålla annan information som har samband med information som ingår i registret (tilläggsinformation). Bestämmelser om sådan information finns i 5 kap. 15 §.

Tilläggsinformationen skall redovisas skild från övriga uppgifter i registret.

Sjöfartsverket får för de ändamål som anges i 2 § ge myndighet eller någon annan direktåtkomst till fartygsregistret.

Avgifter

Användningen av fartygsregistret får vara avgiftsbelagd. Registermyndigheten får meddela föreskrifter om avgifter för sådan användning.

Följande expeditionsavgifter gäller för bevis om registreringsåtgärd.

Bevis om registrering av skepp eller skeppsbygge, 600 kr.

Bevis om registrering av båt, 425 kr.

Avgift tas inte ut för bevis i annat båtregistreringsärende.

Bevis om inskrivning av förvärv av skepp eller skeppsbygge eller andel däri (fullbordat fång), 425 kr.

Avgift tas inte ut för bevis rörande skepp, som är avsett att användas för yrkesmässigt fiske, eller sådant skepp under byggnad.

Bevis om inskrivning av förbehåll om skeppsnamn, 425 kr.

Bevis om beslut i form av pantbrev, 425 kr.

Vid utbyte tas avgift ut för varje pantbrev som sätts i stället för annan handling.

Bevis om beslut om nedsättning av inteckning i skepp eller skeppsbygge, 600 kr.

Bevis om anteckning om innehav, för varje pantbrev eller annan inteckningshandling, 250 kr.

Bevis om beslut i annat fall i registerärende, 425 kr.

Avgift tas inte ut för bevis om uppskov i ärende, rättelse av oriktig införing i registret, ändring av fiskefartygs distriktsbeteckning, avanmälan av skeppsnamn, avregistrering av skepp av annan anledning än att skeppet upphört att vara svenskt, dödning av inteckning.

Bevis i partrederiärende, 425 kr.

Nationalitetscertifikat, tillfällig nationalitetshandling eller nationalitetsbevis (original eller dubblett), 425 kr.

Avgift tas inte ut för ny nationalitetshandling som utfärdas med anledning av att införing i fartygsregistrets skepps- eller båtdel har ändrats.

Bevis om att visst fartyg eller skeppsbygge inte finns upptaget i fartygsregistret, 250 kr.

Registerutdrag, 250 kr.

2) På grundval av uppgifterna i skeppsdelen ger Sjöfartsverket ut Sveriges skeppslista, som skall omfatta registrerade skepp, oregistrerade skepp vars namn har förts in i registret och inskrivna förbehåll om skeppsnamn. På grundval av uppgifterna i båtdelen tas registreringspliktiga båtar upp i skeppslistan.

2)

Senaste lydelse 1987:1145.

För varje registrerat skepp och varje båt i skeppslistan anges registerbeteckning, namn, art, hemort, byggnadsår och byggnadsland, byggnadsmaterial, största längd och största bredd, brutto- och nettodräktighet, dödvikt, djupgående, maskineri, maskinstyrka, klassificeringsanstalt samt ägare eller huvudredare. Av flera ägare tas endast en upp i listan. Fiskeskepp och fiskebåtar redovisas särskilt. För dem anges också distriktsbeteckning och hemmahamn.

För varje oregistrerat skepp vars namn har förts in i fartygsregistrets skeppsdel anges vem som har sökt införingen samt sådana uppgifter som enligt andra stycket skall anges i fråga om registrerat skepp i den mån de förekommer i registret. Beträffande inskrivna förbehåll om skeppsnamn anges vem som har sökt införingen.

I skeppslistan anges också om dräktigheterna har beräknats enligt förordningen (1994:1162) om skeppsmätning.

Fartygsregistrets skeppsdel

Fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel

Fartygsregistrets båtdel

3) Båtbevis utfärdas på ägarens begäran av fartygsinspektör, lots eller tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen. Sådant bevis kan även utfärdas av besiktningsman för fartyg enligt 18 kap. 21 § sjölagen (1994:1009) eller någon annan som registermyndigheten utser eller godkänner.I förordningen (1994:1162) om skeppsmätning finns bestämmelser om fartygsbevis.

3)

Senaste lydelse 1988:476.

4) I registerärenden eller båtregistreringsärenden samt i allt som rör exekution i skepp eller skeppsbygge får registermyndigheten skriftväxla eller på annat sätt utväxla meddelanden direkt med utländska myndigheter.

4)

Senaste lydelse 1979:380.

Därvid får sådana personuppgifter som är nödvändiga för handläggning av ärendet överföras till tredje land.

Dagboken över registerärenden enligt sjölagen (1994:1009) (A) förs på blankett enligt formulär som fastställs av registermyndigheten.

Dagboken över båtregistreringsärenden enligt lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m. (B) förs på blankett enligt formulär som fastställs av registermyndigheten.

Över ärenden som inte omedelbart leder till införing i fartygsregistret förs dagbok (C).

Dagböckerna förs i särskilda nummerserier.

Ärendena tas upp i dagboken efter hand som de skall handläggas och numreras i löpande följd för kalenderår. På varje handling anges vilken dag den kommit in samt dagboksnummer.För varje inskrivningsdag då registerärende enligt sjölagen (1994:1009) handläggs och för varje dag då båtregistreringsärenden enligt lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m. handläggs skall den som har fattat beslut i ärendet med sitt namn bestyrka vad som har förts in i dagboken.

För varje skepp, skeppsbygge eller båt förs handlingarna samman till en akt. Detsamma gäller förbehåll om skeppsnamn och sådant skeppsnamn som avses i 1 kap. 6 § första stycket 1. Akten förvaras efter registerbeteckning.

För varje akt skall ett förteckningsblad föras. På förteckningsbladet skall anteckning göras om de handlingar som akten innehåller. Handlingar som tas in i akten numreras i löpande följd i den ordning de har kommit in eller upprättats.

Förhållande som inte längre gäller skall inte redovisas i fartygsregistret.

När skepp, skeppsbygge eller båt avregistreras, skall fartygsregistrets uppgifter om egendomen föras över till särskild arkivförteckning. Motsvarande gäller när förbehåll om skeppsnamn eller sådant skeppsnamn som avses i 1 kap. 6 § första stycket 1 avförs ur fartygsregistrets skeppsdel. Uppgifterna skall utgöra tilläggsinformation till fartygsregistret.

5) För annat beslut i registerärende eller båtregistreringsärende utfärdas bevis, om ärendet rör

5)

Senaste lydelse 1979:380.

 1. registrering eller avregistrering,

 2. inskrivning eller anteckning av förvärv,

 3. inteckning, inteckningsåtgärd eller anteckning om innehav om innehavaren är någon annan än ägaren,

 4. skeppsnamn,

 5. ändring av fiskefartygs distriktsbeteckning,

 6. rättelse av oriktig införing i register.

Om det behövs skall registermyndigheten tillsammans med ett bevis om avregistrering enligt 2 kap. 25 § tredje stycket sjölagen (1994:1009) lämna skriftlig upplysning, på engelska eller franska, om beslutets innebörd.

På begäran skall vid bevis om avregistrering fogas upplysning om registrets innehåll rörande egendomen vid avregistreringen. Sådan upplysning lämnas genom registerutdrag.

6) Pantbrev på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge utfärdas på blankett enligt formulär som fastställs av registermyndigheten.

6)

Senaste lydelse 1977:836.

Tillsammans med ett utfärdat pantbrev skall upplysning lämnas om svensk rätt rörande upplåtelse av panträtt i skepp eller skeppsbygge.

Efter utbyte utfärdas pantbrev enligt första stycket. Utbytt pantbrev skall göras obrukbart och behållas av registermyndigheten.

Upplysning om registrets innehåll

Uppgifter ur fartygsregistret lämnas i form av registerutdrag.

Registerutdrag skall innehålla de uppgifter om skepp, skeppsbygge eller båt som enligt lag eller annan författning har förts in i registret.

Detsamma gäller förbehåll om skeppsnamn eller namn som avses i 1 kap. 6 § första stycket 1.

Även rubrikerna till sådana avdelningar i fartygsregistrets skepps- eller skeppsbyggnadsdel som inte innehåller någon uppgift skall tas upp i registerutdraget.

7) På begäran utfärdar registermyndigheten särskilt bevis om att visst fartyg eller skeppsbygge inte finns upptaget i fartygsregistret.

7)

Senaste lydelse 1977:836.

8) Underrättas registermyndigheten om att skepp, som är infört i fartygsregistrets skeppsdel, utomlands belagts med kvarstad eller utmätts eller skall säljas exekutivt eller sådan åtgärd mot skepp hävts eller återgått, skall myndigheten genast sända meddelande till ägaren och var och en som enligt anteckning i registret är innehavare av pantbrev på grund av inteckning i skeppet. Är skeppet redan utmätt i Sverige, skall sådant meddelande också lämnas till den som enligt en registeranteckning eller annan tillgänglig uppgift är utmätningssökande här.

8)

Senaste lydelse 1982:651.

Avser underrättelsen beslutad utmätning eller beslutad exekutiv försäljning, skall registermyndigheten till den utländska myndighet som handlägger exekutionsärendet snarast sända registerutdrag om skeppet. Vid registerutdraget fogas upplysning om svensk rätt rörande upplåtelse av panträtt i skepp eller skeppsbygge. Är skeppet utmätt också i Sverige skall upplysning lämnas om utmätningen och utmätningssökanden samt om att den rätt som vunnits genom utmätningen enligt 4 kap. 30 § andra stycket utsökningsbalken gäller som panträtt.

Första och andra styckena tillämpas även i fråga om skeppsbygge som sjösatts.

9) På grundval av registrering utfärdar registermyndigheten nationalitetscertifikat för skepp. Nationalitetscertifikatet skall innehålla uppgift om skeppets

9)

Senaste lydelse 1982:651.

 1. namn,

 2. registerbeteckning,

 3. hemort,

 4. byggnadsår,

 5. brutto- och nettodräktighet,

 6. största längd och största bredd.

På ägarens begäran utfärdar registermyndigheten nationalitetsbevis för en registrerad svensk båt. Ägare som begär ett sådant bevis skall ge in fångeshandling eller, om sådan inte har upprättats, någon annan tillförlitlig utredning om förvärvet samt ett bevis om sin nationalitet. Nationalitetsbevis för båt skall innehålla uppgift om båtens

 1. namn, om det är antecknat i registret,

 2. registerbeteckning,

 3. hemort,

 4. byggnadsår,

 5. byggnadsmaterial,

 6. art,

 7. största längd och största bredd.

Beträffande dräktigheter i första stycket 5 anges om dessa har beräknats enligt förordningen (1994:1162) om skeppsmätning.

10) Om det är nödvändigt för att undgå oskäligt uppehåll i driften av ett registreringspliktigt svenskt fartyg eller annars av särskilda förhållanden, får registermyndigheten eller, efter myndighetens bemyndigande eller på dess anmodan i särskilt fall, en svensk utlandsmyndighet för en viss resa eller en viss kort tid utfärda en tillfällig nationalitetshandling. En sådan handling skall innehålla uppgift om fartygets

10)

Senaste lydelse 1982:651.

 1. namn,

 2. igenkänningssignal,

 3. byggnadsår,

 4. brutto- och nettodräktighet,

 5. största längd och största bredd.

Av handlingen skall det framgå för vilken resa eller under vilken tid den gäller.

I handlingen anges också om dräktigheterna har beräknats enligt förordningen (1994:1162) om skeppsmätning.

11) Registermyndigheten skall fortlöpande underrätta Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), Tullverket, Kustbevakningen, Post- och telestyrelsen samt Fiskeriverket om ändringar i registrets innehåll med avseende på uppgifter om fartyg eller bygge, registreringsförhållanden, äganderättsförhållanden samt huvudredare.

11)

Senaste lydelse 1995:1069.

12) Tullverket och Kustbevakningen biträder registermyndigheten med att

12)

Senaste lydelse 1988:476.

 1. tillhandahålla blanketter för anmälningar och ansökningar i registerärenden och båtregistreringsärenden,

 2. ta emot och till registret vidarebefordra anmälningar, ansökningar och andra handlingar i sådana ärenden.

13) Tullverket och Kustbevakningen biträder också registermyndigheten med sådan utredning om fartyg som registermyndigheten behöver för en tillförlitlig registerföring.

13)

Senaste lydelse 1988:476.

Överklagande av registermyndighetens beslut

Ett beslut av registermyndigheten i något annat ärende enligt denna förordning än ett registerärende eller båtregistreringsärende får överklagas till Stockholms tingsrätt av den som beslutet rör, om det har gått honom eller henne emot. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten.

Vid överklagande gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 2 kap. 19 § fjärde stycket samt 19 a och 19 b §§ sjölagen (1994:1009).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:807

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2001.

2. Vid överklagande av ett beslut som har meddelats före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)