Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:822

Utkom från trycket den 27 november 2001
Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;
utfärdad den 8 november 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 och 4 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2000/01:144, bet. 2001/02:SkU2, rskr. 2001/02:5.

2) Skatt skall betalas för vin som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 om alkoholhalten uppkommit enbart genom jäsning och

2)

Senaste lydelse 1998:595.

 1. alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent men uppgår till högst 15 volymprocent, eller

 2. alkoholhalten överstiger 15 volymprocent men uppgår till högst 18 volymprocent och vinet producerats utan tillsatser.

  Skatt tas ut per liter för

  drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent med 7,58 kronor,

  drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med 11,20 kronor,

  drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med 15,41 kronor,

  drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med 22,08 kronor, och för

  drycker med en alkoholhalt över 15 men inte över 18 volymprocent med 45,17 kronor.

För vin med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.

3) Skatt skall betalas för andra jästa drycker än vin eller öl som hänförs till KN-nr 2206 samt sådana drycker som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 men som inte omfattas av skatteplikt enligt 3 §, om alkoholhalten överstiger 1,2 men inte 10 volymprocent eller om alkoholhalten överstiger 10 men inte 15 volymprocent under förutsättning att alkoholhalten uteslutande har uppkommit genom jäsning.

3)

Senaste lydelse 1998:595.

Skatt tas ut per liter för

 • drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent med 7,58 kronor,

 • drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med 11,20 kronor,

 • drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med 15.41 kronor, och för

 • drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med 22,08 kronor.

För andra jästa drycker med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:822

Denna lag träder i kraft den 1 december 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fall då skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)