Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:827

Utkom från trycket den 27 november 2001
Förordning om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762);
utfärdad den 15 november 2001.

Regeringen föreskriver att det i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) skall införas en ny paragraf, 28 §, av följande lydelse.

1) När lantmäterimyndigheten har fattat ett beslut som innebär en ändring av en fastighetsgräns, skall myndigheten underrätta Svenska kyrkan om beslutet när det har vunnit laga kraft, om beslutet kan föranleda en ändring av en församlingsgräns.

1)

Tidigare 28 § upphävd genom 2000:313.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:827

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)