Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:838

Utkom från trycket den 30 november 2001
Lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift;
utfärdad den 22 november 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 § lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:1, bet. 2001/02:FiU1, rskr. 2001/02:34.

3 §

2) Avgift beräknas inte på ersättning enligt 2 § om ersättningen tillsam-mans med annan inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete understiger 40,3 procent av det för året gällande prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

2)

Senaste lydelse 2000:1009.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:838

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på avgifter som beräk-nas för år 2003.

3. Äldre bestämmelser gäller vid beräkning av avgifter för år 2002, dock skall avgift inte beräknas på ersättning enligt 2 § om ersättningen tillsammans med annan inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete understiger 29,3 procent av det för året gällande prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)