Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:843

Utkom från trycket den 30 november 2001
Lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift;
utfärdad den 22 november 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 § lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:1, bet. 2001/02:FiU1, rskr. 2001/02:34.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 1997:936.

4 §

Avgift skall inte betalas av den som har sådana inkomster som avses i 3 §, om inkomsterna understiger 40,3 procent av det för året gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Avgift skall inte heller betalas på sådan inkomstrelaterad sjukersättning eller inkomstrelaterad aktivitetsersättning som anges i 2 kap. 5 § 17 lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:843

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)