Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:844

Utkom från trycket den 30 november 2001
Lag om ändring i lagen (2001:493) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift;
utfärdad den 22 november 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift2)

1)

Prop. 2001/02:1, bet. 2001/02:FiU1, rskr. 2001/02:34.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 1997:936.

dels att 4 § i stället för dess lydelse enligt lagen (2001:493) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse,

dels att ikraftträdandebestämmelsen till lagen (2001:493) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse,

dels att det skall införas en ny övergångsbestämmelse till lagen (2001:493) om ändring i nämnda lag av följande lydelse.

4 §

3) Avgift skall inte betalas av den som har sådana inkomster som avses i 3 §, om inkomsterna understiger 40,3 procent av det för året gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

3)

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:844

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången vid 2004 års taxering.

2. De äldre bestämmelserna i 4 § första stycket gäller vid 2003 års taxering, dock skall avgift inte betalas av den som har sådana inkomster som avses i 3 §, om inkomsterna understiger 29,3 procent av det för året gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)