Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:851

Utkom från trycket den 4 december 2001
Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning;
utfärdad den 22 november 2001

Regeringen föreskriver att 5, 6 och 10 §§ förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning skall ha följande lydelse.

1) Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning att summan av arvodet som lämnats till läkaren och vikarie i dennes verksamhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabellen.

1)

Senaste lydelse 2000:1033.

Läkare

Normalarvode kronor

Tidsåtgång

Sammanlagt uppburet arvode kronor

Allmänmedicin

 

530

 

25

 

1 700 000

 

Anestesi och intensivvård m.m.

 

530

 

20

 

2 009 000

 

Barnmedicinska specialiteter

 

655

 

30

 

1 630 000

 

Hud- och könssjukdomar

 

530

 

20

 

1 949 000

 

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

 

550

 

25

 

1 765 000

 

Reumatologi

 

820

 

35

 

1 637 000

 

Vissa opererande specialiteter

 

550

 

20

 

2 062 000

 

Obstetrik och gynekologi

 

690

 

25

 

1 996 000

 

Psykiatriska specialiteter

 

970

 

50

 

1 331 000

 

Ögonsjukdomar

 

605

 

25

 

1 945 000

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

550

 

20

 

2 062 000

 

Onkologi m.m.

 

550

 

25

 

1 695 000

 

Neurologi

 

895

 

35

 

1 854 000

 

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) och övriga utan specialistkompetens som med stöd av övergångsregler kan få läkarvårdsersättning

 

310

 

20

 

1 086 000

 

2) Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt uppburet arvode enligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de belopp som anges i tabellen.

2)

Senaste lydelse 2000:1033.

Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

Läkare

Reducerat normalarvode kronor

Ersättningstak kronor

Allmänmedicin

 

230

 

2 055 000

 

Anestesi och intensivvård m.m.

 

240

 

3 045 000

 

Barnmedicinska specialiteter

 

285

 

2 092 000

 

Hud- och könssjukdomar

 

215

 

2 499 000

 

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

 

240

 

2 261 000

 

Reumatologi

 

330

 

2 262 000

 

Vissa opererande specialiteter

 

240

 

3 043 000

 

Obstetrik och gynekologi

 

290

 

2 571 000

 

Psykiatriska specialiteter

 

420

 

1 716 000

 

Ögonsjukdomar

 

235

 

2 639 000

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

240

 

2 642 000

 

Onkologi m.m.

 

240

 

2 261 000

 

Neurologi

 

360

 

2 391 000

 

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) och övriga utan specialistkompetens som medstöd av övergångsregler kan få läkarvårdsersättning

 

140

 

1 436 000

 

3) För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett arvode om 550 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett arvode om 230 kronor. Arvodet om 230 kronor lämnas dock även om ersättningstaket i 6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning av pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och uttagande av preventivmedel.

3)

Senaste lydelse 2000:1033.

Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.

Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 195 kronor utöver arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första behovet av kemiska medel med 300 kronor utöver arvodet enligt första stycket. Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kostnad för patienten.

Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preventivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.

Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt uppburet arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:851

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)