Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:854

Utkom från trycket den 4 december 2001
Lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.;
utfärdad den 22 november 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 24 § lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2000/01:136, bet. 2001/02:SfU4, rskr. 2001/02:13.

Bostadstillägg skall betalas ut månadsvis. Årsbeloppet skall avrundas till närmaste hela krontal som är delbart med tolv.

Bostadstillägg som understiger 25 kronor per månad betalas inte ut. Om särskilt bostadstillägg ingår eller om äldreförsörjningsstöd enligt lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd betalas ut, skall dock bostadstillägget alltid betalas ut.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)