Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:868

Utkom från trycket den 4 december 2001
Förordning om ändring i avgiftsförordningen (1992:191);
utfärdad den 22 november 2001.

Regeringen föreskriver att 1 a och 10 §§ avgiftsförordningen (1992:191) skall ha följande lydelse.

1) Förordningen gäller för myndigheter under regeringen. För affärsverken gäller endast 3, 6 och 15–25 §§.

1)

Senaste lydelse 1998:1775.

Förordningen gäller även för de allmänna försäkringskassorna utom när det gäller 9–14 §§. Vad som i det följande sägs om myndighet skall även gälla försäkringskassa. I fråga om försäkringskassorna skall vad som i 7 och 31 §§ sägs om Ekonomistyrningsverket i stället avse Riksförsäkringsverket och vad som avses i 8 § även gälla Riksförsäkringsverket.

2) Föreskrivna avgiftsklasser motsvarar följande belopp:

2)

Senaste lydelse 1995:687.

Avgiftsklass

Avgift kronor

1

 

200

 

2

 

500

 

3

 

950

 

4

 

1 650

 

5

 

2 700

 

6

 

4 100

 

7

 

6 200

 

8

 

9 200

 

9

 

13 700

 

10

 

27 500

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:868

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)