Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:884

Utkom från trycket den 7 december 2001
Lag om ändring i revisorslagen (2001:883);
utfärdad den 29 november 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 och 68 §§ revisorslagen (2001:883) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2000/01:146, bet. 2001/02:LU3, rskr. 2001/02:47.

En godkänd revisor skall

  1. yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet,

  2. vara bosatt i Sverige, i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz,

  3. varken vara i konkurs, ha näringsförbud, ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, vara förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall eller vara föremål för någon motsvarande rådighetsinskränkning i en annan stat,

  4. ha den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamhet,

  5. hos Revisorsnämnden ha avlagt revisorsexamen, och

  6. vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden bevilja undantag från kraven i första stycket 1 och 2.

Det krav på revisorsexamen som ställs upp i 4 § första stycket 5 skall anses uppfyllt också av den som

  1. innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att få utföra lagstadgad revision i någon stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, och

  2. hos Revisorsnämnden har genomgått ett särskilt lämplighetsprov.

Det krav på högre revisorsexamen som ställs upp i 5 § skall anses uppfyllt också av den som

  1. innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att utan behörighetsbegränsning få utföra lagstadgad revision i någon stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, och

  2. hos Revisorsnämnden har genomgått ett särskilt lämplighetsprov.

En revisor får utöva revisionsverksamhet endast som enskild näringsidkare, i enkelt bolag med annan revisor eller i handelsbolag eller aktiebolag.

Revisorsnämnden får tillåta att en revisor som är verksam i Sverige utövar revisionsverksamhet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz trots att villkoret i första stycket inte är uppfyllt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:884

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)