Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:889

Utkom från trycket den 7 december 2001
Lag om ändring i jordabalken;
utfärdad den 29 november 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 7 § jordabalken2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2000/01:138, bet. 2001/02:BoU2, rskr. 2001/02:37.

2)

Balken omtryckt 1971:1209.

3) En överlåtelse av ett föremål som hör till en fastighet gäller inte mot tredje man, förrän

3)

Senaste lydelse 1992:1460.

  1. föremålet skiljs från fastigheten på ett sådant sätt att det inte längre kan anses höra till denna, eller

  2. ett beslut enligt fastighetsbildningslagen (1970:988), ledningsrättslagen (1973:1144) eller anläggningslagen (1973:1149) om att föremålet inte längre skall höra till fastigheten har införts i fastighetsregistrets allmänna del.

Om verkan av vissa överlåtelser från staten, av exekutiv försäljning av föremål som hör till en fastighet och av ianspråktagande av sådana föremål genom expropriation finns särskilda bestämmelser.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:889

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)