Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:900

Utkom från trycket den 7 december 2001
Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;
utfärdad den 29 november 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 34 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:29, bet. 2001/02:SkU9, rskr. 2001/02:63.

2) I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller bestämmelserna i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Vid beskattning enligt 26 § skall dock endast 1 kap. 5 §, 3 kap. 5–16 §§, 4 kap. 13 §, 5 kap., 8 kap. och 9 kap. 4 § lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter tillämpas.

2)

Senaste lydelse 2001:517.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:900

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)