Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:904

Utkom från trycket den 7 december 2001
Lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall;
utfärdad den 29 november 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1999:673) om skatt på avfall

1)

Prop. 2001/02:29, bet. 2001/02:SkU9, rskr. 2001/02:63.

dels att 10 § samt rubriken närmast före 10 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 11 §, av följande lydelse.

Avdrag

10 §

2) Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på

2)

Senaste lydelse 1999:1321.

 1. avfall som förts ut från anläggningen, dock inte lak- och reningsvatten och inte heller gas som har bildats vid nedbrytning av organiskt avfall,

 2. avfall som använts för driften av anläggningen,

 3. avfall som inom anläggningen använts för konstruktionsarbeten eller för att där åstadkomma en miljösäker deponering eller förvaring.

Avdrag enligt första stycket 3 får dock inte göras för skatt på avfall som använts för mellantäckning.

11 §

Den som är skattskyldig får göra avdrag även för skatt på

 1. vatten eller stabiliserande ämnen som utanför anläggningen tillsatts till aska,

 2. förorenad jord från marksanering,

 3. muddermassor från sanering och fördjupning av vattenområden,

 4. avfall från sanering av upplag för farligt avfall,

 5. slam från behandling av lakvatten från anläggning där gips deponeras,

 6. avfall från rening av kommunalt avloppsslam som förorenats på grund av verksamhet vid Falu koppargruva,

 7. asbesthaltigt avfall,

 8. fluor- och svavelhaltigt avfall från rökgasrening vid tillverkning av järnmalmspellets,

 9. grönlutslam från kausticeringsprocesser,

 10. returfiberavfall och avsvärtningsslam från upparbetning av returpapper samt askor från eldning av avsvärtningsslam,

 11. slam från framställning av dikalciumfosfat, kalciumklorid och natriumfosfat,

 12. kalciumfluoridslam från framställning av aluminiumfluorid,

 13. gipsslam från framställning av uppkolningsmedel,

 14. elfilterstoft från framställning av kalciumkarbid,

 15. slagger från metallurgiska processer,

 16. stoft och slam från rening av gaser från framställning av råstål och råjärn,

 17. oljehaltigt glödskalsslam,

 18. metallhydroxidslam,

 19. stoft och slam från rening av rökgaser och processvatten vid framställning av koppar, zink och bly,

 20. katodrester, blästerstoft, kolavfall samt stoft och slam från rening av rökgaser vid framställning av aluminium,

 21. stoft och slam från rening av rökgaser från framställning av ferrolegeringar,

 22. gjuterisand,

 23. avfall från rensprocessen vid upparbetning av återvunnet glas,

 24. biobränsleaska, vars halt av cesium-137 uppgår till minst fem kilobecquerel per kilogram och som förts in till en avfallsanläggning som uppfyller de krav som Statens strålskyddsinstitut fastlagt för deponering av sådan aska.

Vid fastställandet av halten cesium-137 enligt första stycket 24 skall askans torrvikt användas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:904

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fall då skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)