Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:908

Utkom från trycket den 7 december 2001
utfärdad den 29 november 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)

1)

Prop. 2001/02:18, bet. 2001/02:SkU5, rskr. 2001/02:61.

dels att 12 kap. 9 och 23 §§ skall upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 12 kap. 23 § skall utgå,

dels att 10 kap. 2 §, 11 kap. 31 §, 12 kap. 3 § och 61 kap. 5–7 §§ skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 11 kap. 21 § skall lyda ”Ersättningar till statligt anställda stationerade utomlands m.m.”,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 11 kap. 21 a §, av följande lydelse.

Som tjänst behandlas rätt till

 1. pension,

 2. livränta, periodiska understöd eller liknande periodiska inkomster som inte är ersättning för avyttrade tillgångar,

 3. ersättning på grund av sådana sjuk- eller olycksfallsförsäkringar som tecknats i samband med tjänst,

 4. engångsbelopp på grund av personskada,

 5. undantagsförmåner, och

 6. sådana förmåner som avses i 11 kap. 31–36 och 46 §§.

Ersättningar och förmåner till annan utomlands stationerad personal vid statlig myndighet än sådan personal som avses i 21 § första stycket skall inte tas upp om ersättningen eller förmånen avser

 1. bostad på stationeringsorten,

 2. avgifter för barns skolgång i grundskola och gymnasieskola eller liknande,

 3. egna och familjemedlemmars resor till och från tjänstgöringsorten, dock högst två resor per person och kalenderår,

 4. medföljandetillägg för make, maka eller sambo som går miste om förvärvsinkomster till den del det inte överstiger en tolftedel av ett och ett halvt prisbasbelopp per månad, och

 5. grundtillägg till den del det inte överstiger ett belopp som kan antas motsvara den normala ökningen av utgifter för livsmedel, transporter, hushållshjälp och speciella merutgifter.

2) Följande ersättningar i samband med vård skall tas upp:

2)

Senaste lydelse 2000:797.

 1. föräldrapenningförmåner enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,

 2. ersättningar enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård, och

 3. vårdbidrag enligt lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag.

Vårdbidrag skall dock inte tas upp till den del det utgör ersättning för merutgifter.

3) Om den skattskyldige får sådan ersättning som enligt 11 kap. 21, 21 a eller 28 § inte skall tas upp, får de utgifter som ersättningen är avsedd att täcka inte dras av.

3)

Senaste lydelse 2000:1341.

Om den skattskyldige får sådant skattefritt stöd eller bidrag vid utbildning eller arbetslöshet som avses i 11 kap. 27 § tredje stycket, 34 § andra stycket och 35 §, får de utgifter som stödet eller bidraget är avsett att täcka inte dras av.

Utgifter som täcks av sådana ersättningar till utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner som enligt 11 kap. 22 § och 23 § första stycket 2 inte skall tas upp, får inte heller dras av.

Värdet av bilförmån exklusive drivmedel skall för ett kalenderår beräknas till summan av

 • 0,3 prisbasbelopp,

 • ett ränterelaterat belopp, och

 • ett prisrelaterat belopp.

Det ränterelaterade beloppet skall beräknas till 75 procent av statslåneräntan vid utgången av november andra året före taxeringsåret multiplicerat med bilmodellens nybilspris.

Det prisrelaterade beloppet skall beräknas till 9 procent av bilmodellens nybilspris, om detta uppgår till högst 7,5 prisbasbelopp. Om bilmodellens nybilspris är högre, skall det prisrelaterade beloppet beräknas till summan av 9 procent av 7,5 prisbasbelopp och 20 procent av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp.

Med bilmodell avses bilar av samma märke, variant och tillverkningsår.

Med bilmodellens nybilspris avses det pris som bilen hade när den introducerades på den svenska marknaden. Om ett sådant introduktionspris ändras efter kort tid, avses med nybilspris det justerade priset. Om det inte finns något nybilspris, anses som nybilspris för bilmodellen det pris som det kan antas att bilen skulle ha haft om den introducerats på den svenska marknaden när den var ny.

För en bilmodell som är sex år eller äldre, skall nybilspriset anses vara det högsta av

 • det verkliga nybilspriset och anskaffningsutgiften för extrautrustning enligt 6 och 8 §§, och

 • fyra prisbasbelopp.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:908

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången vid 2003 års taxering. De äldre bestämmelserna i 61 kap. 5–7 §§ gäller fortfarande i fråga om bilar tillverkade före den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)