Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:934

Utkom från trycket den 7 december 2001
Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);
utfärdad den 29 november 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 14 § och 8 kap. 7 § årsredovisningslagen (1995:1554) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2000/01:150, bet. 2001/02:LU5, rskr. 2001/02:50.

14 §

2) Egna aktier får inte tas upp som tillgång.

2)

Senaste lydelse 2000:73.

Vid värdering av ett moderföretags andelar i ett dotterföretag skall andelar som dotterföretaget äger i moderföretaget inte anses ha något värde.

7 §

Om ett beslut om att bolaget har försatts i konkurs har registrerats, får beslut om förseningsavgift inte meddelas.

Om ett beslut om att bolaget har gått i likvidation har registrerats, får beslut om förseningsavgift inte meddelas när det gäller redovisning för tiden före likvidationsbeslutet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:934

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

2. De nya bestämmelserna i 8 kap. 7 § tillämpas beträffande årsredovis-ningar och revisionsberättelser för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2001 eller senare.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)