Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:960

Utkom från trycket den 7 december 2001
Lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall;
utfärdad den 29 november 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 § lagen (1999:673) om skatt på avfall skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:1, bet. 2001/02:FiU1, rskr. 2001/02:34.

4 §

Avfallsskatt skall betalas med 288 kronor per ton avfall.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:960

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)