Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2001-0962

SFS 2001:962

Utkom från trycket den 7 december 2001
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 29 november 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi

1)

Prop. 2001/02:1 och prop. 2001/02:3, bet. 2001/02:FiU1, rskr. 2001/02:34.

dels att 2 kap. 1 och 10 §§, 3 kap. 2 §, 6 a kap. 1 och 2 §§, 9 kap. 5 § och 11 kap. 3 och 10 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 6 a kap. 5 §, av följande lydelse.

2) Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

2)

Senaste lydelse 2001:518.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

 
 

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1.2710 00 26,

 

Bensin som uppfyller krav för

 
 
 
 

2710 00 27,

 

2710 00 29

 

eller

 

2710 00 32

 
 

a) miljöklass 1

 

3 kr 16 öre er liter

 

1 kr 46 öre per liter

 

4 kr 62 öre per liter

 
 

b) miljöklass 2

 

3 kr 19 öre per liter

 

1 kr 46 öre per liter

 

4 kr 65 öre per liter

 
 

2.2710 00 26,

 

Annan bensin än som avses under 1

 

3 kr 84 öre per liter

 

1 kr 46 öre per liter

 

5 kr 30 öre per liter

 

2710 00 34

 
 
 
 
 

eller

 

2710 00 36

 
 

3. 2710 00 51,

 

Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen,m.m. som

 
 
 
 

2710 00 55,

 
 
 
 
 

2710 00 69

 

eller

 

2710 00 74–

 

2710 00 78

 
 

a) har försetts med märkämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C,

 

707 kr per m3

 

1 798 kr per m3

 

2 505 kr per m3

 
 

b) inte har försetts med märkämnen och ger minst 85 volymprocentdestillat vid 350°C, tillhörig

 
 
 
 
 

miljöklass 1

 

1 323 kr per m3

 

1 798 kr per m3

 

3 121 kr per m3

 
 

miljöklass 2

 

1 557 kr per m3

 

1 798 kr per m3

 

3 355 kr per m3

 
 

miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass

 

1 865 kr per m3

 

1 798 kr per m3

 

3 662 kr per m3

 
 

4. ur 27111211–27111900

 

Gasol som används för

 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per

 

1 298 kr per

 

1 298 kr per

 
 

1 000 kg

 

1 000 kg

 

1 000 kg

 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

138 kr per

 

1 890 kr per

 

2 028 kr per

 
 

1 000 kg

 

1 000 kg

 

1 000 kg

 
 

5. ur 2711 29 00

 

Metan som används för

 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per

 

1 067 kr per

 

1 067 kr per

 
 

1 000 m3

 

1 000 m3

 

1 000 m3

 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

229 kr per

 

1 346 kr per

 

1 575 kr per

 
 

1 000 m3

 

1 000 m3

 

1 000 m3

 
 

6. 2711 11 00, 2711 21 00

 

Naturgas som används för

 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per

 

1 067 kr per

 

1 067 kr per

 
 

1 000 m3

 

1 000 m3

 

1 000 m3

 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

229 kr per

 

1 346 kr per

 

1 575 kr per

 
 

1 000 m3

 

1 000 m3

 

1 000 m3

 
 

7. 2701, 2702 eller 2704

 

Kolbränslen

 

301 kr per

 

1 564 kr per

 

1 865 kr per

 
 

1 000 kg

 

1 000 kg

 

1 000 kg

 
 

8. 2713 11 00–2713 12 00

 

Petroleumkoks

 

301 kr per

 

1 564 kr per

 

1 865 kr per

 
 

1 000 kg

 

1 000 kg

 

1 000 kg

 

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § första stycket 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.

För kalenderåret 2003 och efterföljande kalenderår skall de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

3) För kalenderåret 2003 och efterföljande kalenderår skall energiskatt och koldioxidskatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2001.

3)

Senaste lydelse 2000:1155.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår. Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

För torvbränsle, kolbränsle, petroleumkoks och andra fasta eller gasformiga produkter tas svavelskatt ut med 30 kronor per kilogram svavel i bränslet.

För flytande bränslen tas svavelskatt ut med 27 kronor per kubikmeter för varje tiondels viktprocent svavel i bränslet. Vid bestämning av skatten på grund av svavelinnehållet, mätt som viktprocent svavel i bränslet, skall avrundning göras uppåt till närmaste tiondels viktprocent. Om svavelinnehållet överstiger 0,05 viktprocent men inte 0,2 viktprocent skall dock avrundning göras till 0,2 viktprocent.

Svavelskatt tas inte ut för ett flytande eller gasformigt bränsle om dess svavelinnehåll är högst 0,05 viktprocent.

4) Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med undantag för vissa bränsleslag, skall helt eller delvis befrias från skatt enligt följande, om inte annat anges.

4)

Senaste lydelse 2001:518.

Ändamål

Bränsle som inte ger befrielse

Befrielse från energiskatt

Befrielse från koldioxidskatt

Befrielse från svavelskatt

1. Förbrukning för annat ändamål än motordrift eller uppvärmning eller i en process där bränslet i allt väsentligt används för annat ändamål än motordrift eller uppvärmning

 
 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 
 

2. Förbrukning i tåg eller annat spårbundet färdmedel

 

Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 
 

3. Förbrukning i skepp, när skeppet inte används för privat ändamål

 

Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 
 

4. Förbrukning i båt för vilken medgivande enligt 2 kap. 9 § eller fartygstillstånd enligt fiskelagen (1993:787) meddelats, när båten inte används för privat ändamål

 

Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 
 

5. Förbrukning i

 
 
 
 
 

a) luftfartyg, när luftfartyget inte används för privat ändamål

 

Annan bensin änflygbensin (KN-nr 2710 00 26)

 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 

b) luftfartyg, när luftfartyget används för privat ändamål eller i luftfartygsmotorer i provbädd eller i liknande anordning

 

Andra bränslen än flygbensin och flygfotogen(KN-nr 2710 00 51)

 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 
 

6. Förbrukning vid framställning av mineraloljeprodukter, kolbränslen, petroleumkoks eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren

 
 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 
 

7. Förbrukning vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft, med de begränsningar som följer av 3 §

 

Bränsle somavses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

 

100 procent

 

100 procent

 

 
 

8. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning i metallurgiska processer

 

Andra bränslenän kolbränslenoch petroleumkoks

 

100 procent

 

100 procent

 

 
 

9. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet

 

Bensin, råtallolja, bränslesom avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

 

100 procent

 

70 procent

 

 
 

10. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid växthusuppvärmning i yrkesmässig växthusodling

 

Bensin, råtallolja, bränslesom avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

 

100 procent

 

70 procent

 

 
 

11. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet

 

Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

 

100 procent

 

70 procent

 

 
 

12. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning i sodapannor, lutpannor, metallurgiska processer eller i processer för framställning av andra mineraliska ämnen än metaller

 
 

 

 

100 procent

 
 

13. Förbrukning vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar

 

Andra bränslen än bränsle somavses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

 

100 procent

 

70 procent

 

 

5) Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9–11 medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar den energiskatt och 70 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

5)

Senaste lydelse 2001:518.

De begränsningar av skattebefrielsen i 1 § som gäller bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b skall även tillämpas på bränsle för vilket motsvarande skatt skall betalas enligt 2 kap. 3 och 4 §§.

6) Om värme har levererats för tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan av den som framställt värmen återbetalning av

6)

Senaste lydelse 2000:1155.

 1. energiskatten på elektrisk kraft, och

 2. energiskatten och 70 procent av koldioxidskatten på bränsle, dock inte bensin, råtallolja eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b,

  som förbrukats vid framställning av värmen.

Bestämmelserna i första stycket 2 tillämpas även på råtallolja, dock att återbetalning av energiskatt medges till ett belopp som motsvarar den energiskatt och 70 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § medges återbetalning enligt den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, energiskattesats som följer av beslutet.

7) Energiskatten utgör

7)

Senaste lydelse 2000:1155.

 1. 0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

 2. 14,0 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 4 §,

 3. 17,4 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas för el-,

  gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 4 §, och

 4. 19,8 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.

För elektrisk kraft som under tiden den 1 november–den 31 mars förbrukas i elektriska pannor som ingår i en elpanneanläggning vars installerade effekt överstiger 2 megawatt, utgör dock energiskatten

 1. 16,4 öre per kilowattimme vid förbrukning i kommuner som anges i 4 § för annat ändamål än industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller yrkesmässig växthusodling, och

 2. 19,8 öre per kilowattimme vid förbrukning för el-, gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 4 §.

För kalenderåret 2003 och efterföljande kalenderår skall de i första och andra styckena angivna skattebeloppen räknas om på det sätt som i fråga om skatt på bränslen anges i 2 kap. 10 §. Belopp som anges i tiondels ören skall dock avrundas till hela tiondels ören.

8) Avdrag får göras även för energiskatt och koldioxidskatt på

8)

Senaste lydelse 2001:518.

 1. bränsle som beskattas enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b, om bränslet förbrukats vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft i en gasturbinan-läggning som har en sammanlagd installerad generatoreffekt av minst fem megawatt, under förutsättning att värme inte samtidigt nyttiggjorts,

 2. annat bränsle än som avses under 1, dock inte råtallolja, om bränslet förbrukats vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft, med de begränsningar som följer av andra och femte styckena.

Avdrag enligt första stycket 2 får vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning göras för energiskatt och koldioxidskatt på den del av bränslet som förbrukats för framställning av skattepliktig elektrisk kraft och för hälften av energiskatten på den del av bränslet som förbrukats för framställning av nyttiggjord värme.

Avdrag får göras även för energiskatt på råtallolja om den förbrukats vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft, med de begränsningar som följer av fjärde och femte styckena.

Avdrag enligt tredje stycket får vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning göras för hela energiskatten på den del av bränslet som förbrukats för framställning av skattepliktig elektrisk kraft och för energiskatt med ett belopp som motsvarar hälften av den energiskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a på den del av bränslet som förbrukats för framställning av nyttiggjord värme.

Avdrag enligt första–fjärde styckena får göras endast i den mån avdrag inte gjorts enligt 9 § första stycket 4 eller 7 kap. 1 § första stycket 4 i fall som avses i 6 a kap. 1 § 7 eller 2, 3 eller 4 §.

Den som yrkesmässigt levererar elektrisk kraft som i Sverige framställts i ett vindkraftverk får göra avdrag med ett belopp som svarar mot 18,1 öre per kilowattimme.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:962

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

2. De nya bestämmelserna i 6 a kap. 1 och 5 §§ skall tillämpas för tid från och med den 1 oktober 2001. Dock skall de nya procentsatserna i 6 a kap. 1 § tillämpas först från och med den 1 januari 2002.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den tidpunkt då de nya bestämmelserna skall börja tillämpas.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)