Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:968

Utkom från trycket den 7 december 2001
Lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617);
utfärdad den 29 november 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om bankrörelselagen (1987:617)

1)

Prop. 2000/01:150, bet. 2001/02:LU5, rskr. 2001/02:50.

dels att 9 kap. 19 och 20 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 9 kap. 19 a § och 20 a § av följande lydelse.

2) Förutom i fall som anges i 13 kap. 11, 16, 20, 49 och 50 §§ aktiebolagslagen (1975:1385) skall rätten förordna att ett bankaktiebolag skall gå i likvidation om oktrojen har återkallats.

2)

Senaste lydelse 1998:1500.

Vid tillämpningen av 13 kap. 10 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall vad som sägs i första stycket 2 om 8 kap. 3 § första stycket och 16 § årsredovisningslagen (1995:1554) i stället avse 8 kap. 5 och 8 §§ lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

3) Ansökan om likvidation enligt 19 § detta kapitel eller 13 kap. 10 eller 16 § aktiebolagslagen (1975:1385) kan också göras av Finansinspektionen.

3)

Senaste lydelse 1998:1500.

Utöver vad som föreskrivs i 13 kap. 44 § aktiebolagslagen (1975:1385) gäller att något beslut om att en likvidation skall upphöra och bankaktiebolagets verksamhet återupptas inte får fattas, om bolagets oktroj har återkallats.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:968

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Carina Crantz
(Finansdepartementet)