Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:986

Utkom från trycket den 12 december 2001
Förordning om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion;
utfärdad den 29 november 2001.

Regeringen föreskriver att 5, 11, 22, 42 och 58 §§ förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion skall ha följande lydelse.

Lagmannen ansvarar för att tingsfiskalerna i sin tjänstgöring får en allsidig och utvecklande utbildning enligt den utbildningsplan som Domstolsverket fastställt i samråd med hovrätterna samt ger vitsord över deras tjänstgöring.

För varje tingsfiskal skall en ordinarie domare utses som handledare. Till handledare skall den utses som har särskilt intresse och i övrigt är lämplig för uppdraget.

Vid fördelningen av mål och ärenden på rotlarna skall det iakttas

  1. att arbetsbördan såvitt möjligt blir lika stor för alla domare, och

  2. att ett mål eller ärende som har samband med ett annat mål eller ärende tilldelas samma rotel som detta.

Fördelningen av domaruppgifterna skall ske på ett sådant sätt att arbetsuppgifter inte tilldelas en tingsfiskal i större omfattning än som är lämpligt med hänsyn till fiskalens erfarenhet av tjänstgöring i domstol. En fiskal får inte tilldelas arbetsuppgifter som kräver särskild erfarenhet. Vid tilldelningen av arbetsuppgifter skall fiskalens behov av att delta i utbildning beaktas. Vid sidan om lagmannen ansvarar handledaren för att fördelningen av domaruppgifter till fiskalen sker på det sätt som anges i detta stycke.

När tingsrätten är domför med tre lagfarna domare gäller följande.

Ordföranden skall vara ordinarie domare i tingsrätten eller av regeringen för viss tid anställd lagman eller chefsrådman i tingsrätten. Om det behövs får hovrätten förordna en ordinarie domare i hovrätten eller i en annan tingsrätt att tjänstgöra som ordförande.

Minst en ytterligare ledamot skall antingen

  1. vara eller ha varit ordinarie domare,

  2. vara eller ha varit av regeringen för viss tid anställd lagman eller rådman,

  3. vara hovrättsassessor eller kammarrättsassessor, eller

  4. ha tjänstgjort som adjungerad ledamot i hovrätt eller kammarrätt minst ett år och bedömts vara lämplig att anställas som assessor.

En tingsfiskal får delta i rätten, om det inte är fråga om handläggning av sådana mål och ärenden som kräver särskild erfarenhet.

Om det finns särskilda skäl får lagmannen förordna en tingsnotarie som har tjänstgjort minst ett år samt bedöms ha tillräcklig erfarenhet och i övrigt vara lämplig att delta i rätten vid enstaka tillfällen. Förordnande för en tingsnotarie skall företrädesvis avse mål om penningfordran eller domstolsärenden.

1) Tingsfiskaler anställs genom beslut av hovrätten. Sådana anställningar får ges till den som har tjänstgjort minst ett år som hovrättsfiskal eller kammarrättsfiskal.

1)

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

Domstolsverket bestämmer hur många tingsfiskaler som skall finnas anställda vid en tingsrätt. Domstolsverket får överlämna till hovrätten eller tingsrätten att besluta detta.

Vid anställning av tingsfiskaler tillämpas inte 6 och 7 §§ anställningsförordningen (1994:373).

2) Frågor om bisyssla som avses i 7 a7 d §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning handhas och prövas av Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet när det gäller lagman.

2)

Senaste lydelse 1998:1226. Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:986

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)