Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:992

Utkom från trycket den 12 december 2001
Förordning om ändring i förordningen (1978:108) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott;
utfärdad den 29 november 2001.

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (1978:108) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott skall ha följande lydelse.

Bifalls framställning om överförande av lagföring, får riksåklagaren uppdra åt allmän åklagare att vidta de åtgärder som påkallas av beslutet. Detsamma gäller, om utomnordisk stat gör framställning om åtgärd som avses i 15 § lagföringslagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:992

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Anders Perklev
(Justitiedepartementet)