Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:1002

Utkom från trycket den 12 december 2001
Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948);
utfärdad den 29 november 2001.

Regeringen föreskriver att det i förundersökningskungörelsen (1947:948) skall införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

Förundersökning där målsäganden vid tiden för anmälan inte fyllt 18 år skall bedrivas särskilt skyndsamt, om brottet riktats mot målsägandens liv, hälsa, frihet eller frid och det för brottet är föreskrivet fängelse i mer än sex månader.

Förundersökningen skall vara avslutad och beslut fattat i åtalsfrågan så snart det kan ske och inom tre månader efter den tidpunkt då det finns någon som är skäligen misstänkt för brottet. Tidsfristen får överskridas endast om det är motiverat med hänsyn till utredningens beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:1002

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Anders Perklev
(Justitiedepartementet)