Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:1045

Utkom från trycket den 14 december 2001
Lag om ändring i lotterilagen (1994:1000);
utfärdad den 6 december 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att det i lotterilagen (1994:1000) skall införas tretton nya paragrafer, 6, 16, 17, 19, 20, 24 a, 25, 27, 28, 29, 30, 35 och 37 a §§, av följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:47, bet. 2001/02:KrU6, rskr. 2001/02:77.

2)

Se

6 §

Med automatspel avses i denna lag spel på mekaniska eller elektroniska spelautomater.

I denna lag avses med

 1. varuspelsautomat: en spelautomat som betalar ut vinst i form av varor och där vinstmöjligheterna helt eller delvis beror på slumpen,

 2. penningautomat: en spelautomat som betalar ut vinst i form av pengar och där vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på slumpen,

 3. värdeautomat: en spelautomat som betalar ut vinst bara i form av värdebevis, spelpolletter eller liknande och där vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på slumpen,

 4. skicklighetsautomat: en spelautomat som betalar ut vinst i form av pengar och där vinstmöjligheterna helt eller delvis beror på spelarens skicklighet.

16 §

Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får ges, om

 1. en vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett basbelopp,

 2. värdepappersvinster utgör högt 25 procent av det sammanlagda vinstvärdet i lotteriet,

 3. värdet av vinsterna i lotteriet motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde,

 4. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs, och

 5. det kan antas att lotteriet kommer att ge sökanden skälig avkastning och att denna kommer att användas för det aktuella allmännyttiga ändamålet.

Kravet enligt första stycket 5på skälig avkastning gäller inte om det finns särskilda skäl för annat.

Om lotterna skall säljas i en lottförsäljningsautomat krävs vidare att

 1. en vinstplan är fastställd i förväg,

 2. vinsterna har dragits i förväg inför en av tillståndsmyndigheten godkänd kontrollant, och att

 3. automaten inte betalar ut någon vinst.

17 §

En sådan sammanslutning som avses i 15 § och som är verksam huvudsakligen inom en enda kommun får efter registrering anordna egentliga lotterier under en treårsperiod, om

 1. lotterierna bedrivs bara inom den eller de kommuner där sammanslutningen är verksam,

 2. lotterierna inte bedrivs från en fast försäljningsplats som tillhandahålls av ett serviceföretag,

 3. insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som anordnas under treårsperioden uppgår till högst 20 basbelopp,

 4. en vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett basbelopp,

 5. värdet av vinsterna i varje lotteri motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde,

 6. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs, och

 7. det för lotterierna finns föreståndare som registreringsmyndigheten godkänt.

Registreringsmyndigheten får medge undantag från kravet på föreståndare enligt första stycket 7 om det är uppenbart att någon sådan inte behövs.

För lotteri som avses i 16 § fjärde stycket gäller vidare där angivna särskilda förutsättningar.

19 §

En sådan sammanslutning som avses i 15 § första stycket får anordna egentliga lotterier utan tillstånd, om

 1. lotteriet anordnas i samband med

  a) en tillställning eller en sammankomst som sammanslutningen anordnar eller deltar i eller

  b) ett bingospel som sammanslutningen anordnar,

 2. lotteriet bedrivs bara inom det för tillställningen, sammankomsten eller bingospelet avsedda området,

 3. värdet av varje insats uppgår till högst 1/6 000 basbelopp,

 4. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/6 basbelopp,

 5. det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35 procent

  och högst 50 procent av insatsernas värde, om antalet insatser och vinster samt värdet av dessa är bestämda enligt en uppgjord plan,

 6. vinstandelen anges på lottsedlarna eller lottlistorna eller i den lokal där lotteriet bedrivs,

 7. lottköparen vid lottköpet får veta var och när vinsterna skall dras och på vilket sätt resultatet av dragningen görs tillgängligt för allmänheten, om vinstdragningen inte redan har ägt rum, och

 8. vinsterna dras offentligt före tillställningens, sammankomstens eller bingospelets slut för dagen, om vinstdragningen inte redan har ägt rum före lottförsäljningen.

Försäljning av lotter genom påteckning på lottlistor får, trots vad som sägs i första stycket 2, påbörjas fyra veckor innan tillställningen eller sammankomsten äger rum.

20 §

Egentliga lotterier får även i andra fall än som anges i 19 § anordnas utan tillstånd, om

 1. lotteriet anordnas i samband med

  a) en offentlig nöjestillställning,

  b) en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål, eller

  c) en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål,

 2. lotteriet bedrivs bara inom det för tillställningen eller sammankomsten avsedda området,

 3. vinsterna utgörs bara av varor eller tjänster,

 4. värdet av varje insats uppgår till högst 1/6 000 basbelopp,

 5. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 basbelopp,

 6. vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet,

 7. det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde, om antalet insatser och vinster samt värdet av dessa är bestämda enligt en uppgjord plan, och

 8. vinstandelen anges på lottsedlarna eller anslås i den lokal där lotteriet bedrivs.

24 a §

Tillstånd till automatspel får lämnas bara ifråga om varuspelsautomat, penningautomat, värdeautomat och skicklighetsautomat.

25 §

Tillstånd att anordna spel på varuspelsautomater får lämnas, om

 1. spelet anordnas i samband med en offentlig nöjestillställning i form av tivoli eller liknande,

 2. värdet av spelarens insats uppgår till högst 1/7 000 basbelopp,

 3. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/300 basbelopp,

 4. varje spelautomat förses med tillståndshavarens namn,

 5. det kan antas att spelautomaten inte kommer att användas för något annat ändamål än den enligt ansökan är avsedd för, och

 6. det kan antas att god ordning kommer att råda inom den lokal eller på den plats där spelet skall bedrivas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela sådana föreskrifter om spelplats, speltid och märkning av spelautomaterna som avviker från första stycket 1 och 4.

27 §

Tillstånd att anordna spel på värdeautomater i andra fall än som avses i 26 § får ges, om

 1. spelet anordnas i samband med hotell- och restaurangverksamhet, om det för rörelsen finns tillstånd till servering av spritdrycker, vin eller starköl enligt alkohollagen (1994:1738) eller i samband med bingospel,

 2. värdet av spelarens insats uppgår till högst 1/7 000 basbelopp per spel,

 3. värdet av högsta vinsten uppgår till högst etthundra gånger insatsen,

 4. högst fem värdeautomater placeras på varje spelplats,

 5. värdet av vinsterna i spelet motsvarar minst 85 procent av insatsernas värde,

 6. spelautomaterna kan kontrolleras genom tele- och databaserade kommunikationssystem,

 7. varje spelautomat förses med tillståndshavarens namn eller något annat kännetecken,

 8. det kan antas att spelautomaten inte kommer att användas för något annat ändamål än den enligt ansökan är avsedd för, och

 9. det kan antas att god ordning kommer att råda inom den lokal eller på den plats där spelet skall bedrivas.

Tillstånd enligt första stycket får bara lämnas till ett spelföretag som ägs av staten.

28 §

Penningautomater, värdeautomater, varuspelsautomater och skicklighetsautomater får innehas bara efter tillstånd.

Sådana automater får dock innehas utan särskilt tillstånd

 1. av den som har tillstånd enligt

  25, 26 eller 27 § att anordna sådant automatspel, om automaten omfattas av speltillståndet,

 2. av automatinnehavares dödsbo under en tid av längst ett år från dödsfallet och av automatinnehavares konkursbo längst intill dess konkursen har avslutats, eller

 3. av den som har fått sitt tillstånd att inneha automaten återkallat, till dess att tre månader har förflutit från det att beslutet om återkallelsen vann laga kraft.

Tillstånd får förenas med särskilda villkor samt med kontroll- och ordningsbestämmelser.

29 §

Införsel till landet av penningautomater, värdeautomater, varuspelsautomater och skicklighetsautomater är tillåten endast för den som har rätt att enligt 28 § första stycket eller andra stycket 1 inneha sådan automat.

30 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva undantag från 28 § första stycket och 29 § i fråga om penningautomater, värdeautomater, varuspelsautomater och skicklighetsautomater som innehas

 1. på fartyg i internationell trafik för spel på fartyget, eller

 2. i yrkesmässig verksamhet för tillverkning, reparation eller liknande.

35 §

Den som anordnar vadhållning i samband med hästtävling eller anordnar automatspel, roulettspel, tärningsspel eller kortspel får inte låta någon som är under 18 år delta i lotteriet. Detsamma gäller den som är ombud för den som anordnar lotteriet.

37 a §

En vinst som betalas ut i samband med spel på en varuspelsautomat får inte lösas in mot en annan vara eller mot kontanter av

 1. den som anordnat lotteriet,

 2. den som innehar den plats där lotteriet tillhandahålls,

 3. den som bedriver näringsverksamhet där, eller

 4. ombud för sådana personer som avses i 1–3.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:1045

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)