Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:1047

Utkom från trycket den 14 december 2001
Lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.;
utfärdad den 6 december 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att bilagan till 6 kap. lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:1, utg.omr. 17, bet. 2001/02:KrU1, rskr. 2001/02:72.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv av den 5 juni 2001 om ändring av rådets direktiv 93/7/EEG om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium (EGT nr L 187, 10.7.2001, s. 43, Celex 32001L0038).

Bilaga3)

Kategorier som avses i 6 kap. 2 § första stycket 2

A. 1. Arkeologiska föremål som är äldre än 100 år och som härrör från

– utgrävningar och fynd på land eller under vatten,

– arkeologiska fyndplatser,

– arkeologiska samlingar.

2. Föremål som utgör en integrerad del av söndertagna konstnärliga, historiska eller religiösa minnesmärken som är äldre än 100 år.

3. Tavlor och målningar, som inte tillhör kategori 3 a eller 4, som utförts helt för hand, på vilket underlag och i vilket material som helst4) .

4)

Som är äldre än femtio år och inte tillhör upphovsmannen.

3 a. Akvareller, gouacher och pasteller som utförts helt för hand, på vilket underlag som helst.

4. Mosaiker, som inte tillhör kategorierna 1 och 2, som utförts helt för hand i vilket material som helst och teckningar som utförts helt för hand på vilket underlag och i vilket material som helst 5) .

5)

Som är äldre än femtio år och inte tillhör upphovsmannen.

5. Originalgravyrer, tryck, silkscreentryck och litografier med deras respektive matriser och originalaffischer 6) .

6)

Som är äldre än femtio år och inte tillhör upphovsmannen.

6. Originalskulpturer eller originalstatyer och kopior, framställda enligt samma process som originalet 7) och som inte tillhör kategori 1.

7)

Som är äldre än femtio år och inte tillhör upphovsmannen.

7. Fotografier, film och negativ av dessa 8) .

8)

Som är äldre än femtio år och inte tillhör upphovsmannen.

8. Inkunabler och manuskript, inklusive kartor och partitur, enstaka eller i samlingar 9) .

9)

Som är äldre än femtio år och inte tillhör upphovsmannen.

9. Böcker som är äldre än 100 år, enstaka eller i samlingar.

10. Tryckta kartor äldre än 200 år.

11. Arkiv och däri ingående delar, som är äldre än 50 år, på vilket underlag och i vilket medium som helst.

12 a. Samlingar10) och föremål från zoologiska, botaniska, mineralogiska eller anatomiska samlingar.

10)

Enligt definitionen av EG-domstolen i dess dom i mål 252/84: ”Samlarföremål enligt nr 99.05 i Gemensamma tulltaxan är föremål som har de egenskaper som krävs för att ingå i en samling, dvs. föremål som är relativt sällsynta, som normalt inte används för sitt ursprungliga ändamål, är föremål för speciella transaktioner utanför den normala handeln med liknande bruksföremål och är av högt värde“.

b. Samlingar 11) av historiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse.

11)

Enligt definitionen av EG-domstolen i dess dom i mål 252/84: ”Samlarföremål enligt nr 99.05 i Gemensamma tulltaxan är föremål som har de egenskaper som krävs för att ingå i en samling, dvs. föremål som är relativt sällsynta, som normalt inte används för sitt ursprungliga ändamål, är föremål för speciella transaktioner utanför den normala handeln med liknande bruksföremål och är av högt värde“.

13. Transportmedel som är äldre än 75 år.

14. Andra antikviteter som inte tillhör kategorierna A1–A13 och som är äldre än 50 år. Kulturföremålen i kategorierna A1–A14 omfattas av denna lag bara om deras värde motsvarar eller överstiger de ekonomiska gränsvärdena under B.

B. Ekonomiska gränsvärden tillämpliga på vissa kategorier under A

VÄRDE

oavsett värde

– 1 (arkeologiska föremål)

– 2 (delar av minnesmärken)

– 8 (inkunabler och manuskript)

– 11 (arkiv)

15 000 euro

– 4 (mosaiker och teckningar)

– 5 (gravyrer)

– 7 (fotografier)

– 10 (tryckta kartor)

30 000 euro

– 3 a (akvareller)

50 000 euro

– 6 (statyer)

– 9 (böcker)

– 12 (samlingar)

– 13 (transportmedel)

– 14 (alla andra föremål)

150 000 euro

– 3 (tavlor)

Bedömningen av om villkoren för det ekonomiska gränsvärdet är uppfyllda måste göras när återlämnande begärs. Det ekonomiska värdet är det som föremålet har i den återkrävande medlemsstaten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:1047

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

MARITA ULVSKOG
Martin Holmgren
(Kulturdepartementet)