Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:1048

Utkom från trycket den 14 december 2001
Förordning om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond;
utfärdad den 6 december 2001.

Regeringen föreskriver att 4 och 6 §§ förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond1) skall ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 1979:394. Senaste lydelse av förordningens rubrik 1975:1210.

2) Till fonden överförs av statsmedel dels etthundranio öre för varje hemlån från bibliotek av litterärt verk i original, dels fyrahundratrettiosex öre för varje referensexemplar av sådant verk, dels femtiofyra och ett halvt öre för varje hemlån av litterärt verk i översättning till svenska språket, och dels tvåhundraarton öre för varje referensexemplar av en sådan översättning.

2)

Senaste lydelse 2000:1189.

Överföring sker varje år och beräknas på antalet hemlån och referensexemplar för kalenderåret tre år före det år som ersättningen avser.

Med litterärt verk i original enligt första stycket avses verk som upphovsmannen har skrivit på svenska eller verk av en upphovsman som har sin vanliga vistelseort i Sverige, om upphovsrätt enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk fortfarande gäller.

Första stycket skall tillämpas i fråga om översättning till svenska språket om översättarens upphovsrätt enligt nämnda lag fortfarande gäller.

Har ett verk två eller flera upphovsmän eller översättare gäller vad som sägs i tredje och fjärde styckena om en av dessa uppfyller kraven.

3) Författarpenning lämnas med sextiofem öre för varje hemlån och tvåhundrasextio öre för varje referensexemplar. Finns två eller flera ersättningsberättigade upphovsmän till ett litterärt verk, delas författarpenningen lika mellan dem. I fråga om litterärt verk, som till väsentlig del består av teckningar, målningar, fotografier eller musikaliska verk, får dock styrelsen bestämma en annan fördelning av författarpenningen mellan författare, å ena sidan, och tecknare, målare, fotograf eller kompositör, å andra sidan.

3)

Senaste lydelse 2000:1189.

Översättarpenning lämnas med trettiotvå och ett halvt öre för varje hemlån och etthundratrettio öre för varje referensexemplar. Finns två eller flera ersättningsberättigade översättare till ett litterärt verk, delas översättarpenningen lika mellan dem.

Ersättning lämnas för varje kalenderår och beräknas på antalet hemlån och referensexemplar för kalenderåret före det år ersättningen avser.

Om den ersättning enligt denna paragraf som för visst kalenderår sammanlagt tillkommer en upphovsman understiger 1 300 kronor, skall ersättningen inte betalas ut. Uppgår ersättningen till mer än 65 000 kronor, skall den minskas med 50 procent till den del den överstiger 65 000 kronor men inte 97 500 kronor, med 80 procent till den del den överstiger 97 500 kronor men inte 123 500 kronor och med 90 procent till den del den överstiger 123 500 kronor.

Ersättning enligt denna paragraf som för visst kalenderår sammanlagt tillkommer upphovsman avrundas nedåt till hela kronor.

Styrelsen kan bestämma att ersättningen till en viss upphovsman skall lämnas med högre belopp än vad som följer av första – femte styckena.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:1048

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

MARITA ULVSKOG
Martin Holmgren
(Kulturdepartementet)