Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:1081

Utkom från trycket den 14 december 2001
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 6 december 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 5 § lagen (1994:1776) om skatt på energi skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:31, bet. 2001/02:MJU6, rskr. 2001/02:82.

5 §

2) Kraven för miljöklass 1 och 2 för bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 1 anges i bilaga 2 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

2)

Senaste lydelse 1999:1323.

Kraven för miljöklass 1, 2 och 3 för dieselolja som beskattas enligt 1 § första stycket 3 b anges i bilaga 3 till lagen om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Dessa krav tillämpas även för andra bränslen som beskattas enligt nämnda lagrum.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:1081

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)