Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:1107

Utkom från trycket den 14 december 2001
utfärdad den 6 december 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 9 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:1 utg.omr. 12, bet. 2001/02:SfU1, rskr. 2001/02:84.

2)

Lagen omtryckt 1982:120.

3) Om en förälder har uppburit en förmån enligt utländsk lagstiftning som motsvarar föräldrapenning med anledning av ett barns födelse, skall den tid då den utländska förmånen har utgetts räknas av från det högsta antal dagar under vilka föräldrapenning kan utges enligt 3 § första och andra styckena.

3)

Senaste lydelse 1995:515.

Avräkningen skall i första hand göras från de dagar som föräldern själv har rätt till enligt 3 § tredje stycket och, beträffande dessa dagar, från de dagar som avses i 6 § andra stycket. För återstående dagar som skall avräknas gäller följande.

  1. Om den utländska förmånen grundas på inkomst av anställning eller av annat förvärvsarbete skall avräkningen i första hand göras från de dagar för vilka föräldrapenning kan utges med belopp som motsvarar förälderns sjukpenning.

  2. Om den utländska förmånen utges med ett belopp som för alla förmånstagare är enhetligt och oberoende av inkomst av anställning eller av annat förvärvsarbete, skall avräkningen i första hand göras från de dagar för vilka föräldern har rätt till sådan föräldrapenning som endast kan utges enligt lägstanivån.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:1107

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)