Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:1115

Utkom från trycket den 14 december 2001
utfärdad den 6 december 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att punkten 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (2000:774) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:9, bet. 2001/02:SfU5, rskr. 2001/02:85.

4. Vid tillämpning av 14 kap. skall, om den avlidne är född år 1937 eller tidigare, bestämmelserna i 1, 3, 6 och 8 §§ i deras lydelse före den 1 januari 2001 samt punkten 2 gälla för åren 2001 och 2002.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:1115

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)