Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:1118

Utkom från trycket den 14 december 2001
Lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift;
utfärdad den 6 december 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4, 8 och 9 §§ lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:9, bet. 2001/02:SfU5, rskr. 2001/02:85.

4 §

2) Vid beräkning av avgift på ersättning enligt 2 § skall det bortses från en försäkrads inkomster som överstiger 8,07 gånger det för året gällande inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension i följande ordning:

2)

Senaste lydelse 1999:968.

  1. ersättningar enligt 2 § 1 som utgör inkomst av annat förvärvsarbete,

  2. annan inkomst av annat förvärvsarbete,

  3. ersättningar enligt 2 § som utgör inkomst av anställning,

  4. annan inkomst av anställning.

8 §

3) Fördelningen av avgiften skall göras enligt följande. Den andel som beräknas motsvara pensionsrätt för premiepension för samma år förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning enligt 8 kap. 1 § första stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Återstoden förs, efter avstämning gentemot Riksgäldskontoret enligt 9 §, till Första–Fjärde AP-fonderna för förvaltning enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

3)

Senaste lydelse 2000:198.

Regeringen skall för varje år fastställa andelarna efter förslag från Riksförsäkringsverket.

9 §

4) Slutlig avstämning av avgifterna skall göras året efter fastställelseåret.Den skillnad som framkommer mellan beräknade belopp och de belopp som slutligt framräknas för det aktuella året skall regleras gentemot Riksgäldskontoret i samband med en kommande preliminär överföring och gentemot Första–Fjärde AP-fonderna i samband med att storleken på de preliminära avgifterna bestäms. Det belopp som skall regleras gentemot Riksgäldskontoret beräknas med sådan ränta som anges i avtal som avses i 8 kap. 1 § första stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och det belopp som skall regleras gentemot Första–Fjärde AP-fonderna med sådan ränta som anges i 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483).

4)

Senaste lydelse 2000:198.

Med fastställelseår avses detsamma som enligt 1 kap. 8 § första stycket lagen om inkomstgrundad ålderspension.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:1118

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

2. Bestämmelsen i 4 § tillämpas första gången på avgifter som beräknas för år 2002.

3. Bestämmelsen i 9 § tillämpas första gången vid avstämningen år 2002.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)