Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:1118

Utkom från trycket den 14 december 2001
Lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift;
utfärdad den 6 december 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4, 8 och 9 §§ lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:9, bet. 2001/02:SfU5, rskr. 2001/02:85.

2) Vid beräkning av avgift på ersättning enligt 2 § skall det bortses från en försäkrads inkomster som överstiger 8,07 gånger det för året gällande inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension i följande ordning:

2)

Senaste lydelse 1999:968.

  1. ersättningar enligt 2 § 1 som utgör inkomst av annat förvärvsarbete,

  2. annan inkomst av annat förvärvsarbete,

  3. ersättningar enligt 2 § som utgör inkomst av anställning,

  4. annan inkomst av anställning.

3) Fördelningen av avgiften skall göras enligt följande. Den andel som beräknas motsvara pensionsrätt för premiepension för samma år förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning enligt 8 kap. 1 § första stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Återstoden förs, efter avstämning gentemot Riksgäldskontoret enligt 9 §, till Första–Fjärde AP-fonderna för förvaltning enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

3)

Senaste lydelse 2000:198.

Regeringen skall för varje år fastställa andelarna efter förslag från Riksförsäkringsverket.

4) Slutlig avstämning av avgifterna skall göras året efter fastställelseåret.Den skillnad som framkommer mellan beräknade belopp och de belopp som slutligt framräknas för det aktuella året skall regleras gentemot Riksgäldskontoret i samband med en kommande preliminär överföring och gentemot Första–Fjärde AP-fonderna i samband med att storleken på de preliminära avgifterna bestäms. Det belopp som skall regleras gentemot Riksgäldskontoret beräknas med sådan ränta som anges i avtal som avses i 8 kap. 1 § första stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och det belopp som skall regleras gentemot Första–Fjärde AP-fonderna med sådan ränta som anges i 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483).

4)

Senaste lydelse 2000:198.

Med fastställelseår avses detsamma som enligt 1 kap. 8 § första stycket lagen om inkomstgrundad ålderspension.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:1118

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

2. Bestämmelsen i 4 § tillämpas första gången på avgifter som beräknas för år 2002.

3. Bestämmelsen i 9 § tillämpas första gången vid avstämningen år 2002.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)