Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:1150

Utkom från trycket den 18 december 2001
utfärdad den 29 november 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 20 kap. 9 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2000/01:129, bet. 2001/02:KU3, rskr. 2001/02:18.

2)

Lagen omtryckt 1982:120.

3) En allmän försäkringskassa, Riksförsäkringsverket och en domstol får utan hinder av sekretess lämna ut uppgifter om sådana ersättningar åt enskilda, som utbetalas enligt lagstiftningen om allmän försäkring eller arbetsskadeförsäkring eller enligt lagstiftning om annan jämförbar ekonomisk förmån för enskilda, under förutsättning att en försäkringsinrättning, ett försäkringsbolag eller en arbetsgivare behöver uppgiften för samordning med ersättning därifrån. En domstol får utan hinder av sekretess lämna ut de uppgifter som avses i första meningen under förutsättning att en arbetslöshetskassa behöver uppgiften för samordning med ersättning därifrån.

3)

Senaste lydelse 1992:327.

Till ett utländskt socialförsäkringsorgan får utan hinder av sekretess lämnas sådana uppgifter om enskilda, som behövs vid tillämpningen av en internationell överenskommelse som Sverige har anslutit sig till.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även för utlämnande av uppgift från varje annan myndighet, på vilken det ankommer att handlägga ärenden enligt den lagstiftning som avses i första stycket första meningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:1150

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)