Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:1174

Utkom från trycket den 21 december 2001
Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);
utfärdad den 13 december 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 1 § socialavgiftslagen (2000:980) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:45, bet. 2001/02:SkU12, rskr. 2001/02:122.

I denna lag finns bestämmelser om avgifter för finansiering av syste-men för social trygghet (socialavgifter).

Bestämmelser om avgifter för finansiering av ålderspensioneringen finns även i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift och lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Bestämmelser om fördelning av socialavgifter finns i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter. Bestämmelser om utvidgade särskilda avdrag från socialavgifterna finns i lagen (2001:1170) om utvidgning av de särskilda avdragen enligt socialavgiftslagen (2000:980).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:1174

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)