Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:1216

Utkom från trycket den 21 december 2001
Lag om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program;
utfärdad den 13 december 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program skall ha följande lydelse.

1)

Jfr prop. 2001/02:1, utg.omr. 13, bet. 2001/02:AU1, rskr. 2001/02:115.

2 §

En kommun får anordna praktik eller annan verksamhet på heltid för arbetslösa ungdomar som inte genomgår gymnasieskola eller liknande utbildning till dess de fyller 20 år.

Kommunen har rätt till ersättning från staten för sådan verksamhet. Rätten till ersättning gäller under förutsättning att avtal träffas med regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. I ett sådant avtal skall anges de villkor som skall gälla för att ersättning skall lämnas.

Kommunen skall till den som deltar i verksamheten och som inte fullföljt utbildning inom gymnasieskolan betala ut ersättning med 1 360 kronor per månad.

För övriga deltagare beslutar kommunen om vilken ersättning som skall lämnas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:1216

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)