Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:1217

Utkom från trycket den 21 december 2001
Lag om ändring i lagen (2001:486) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program;
utfärdad den 13 december 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 § lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program i stället för dess lydelse enligt lagen (2001:486) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

1)

Jfr prop. 2001/02:1, utg.omr. 13, bet. 2001/02:AU1, rskr. 2001/02:115.

4 §

2) Den som är berättigad till ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring har vid deltagande i verksamhet som anordnas av kommunen enligt 3 § rätt till aktivitetsstöd.

2)

Senaste lydelse 2000:1360.

Kommunen skall till den som tar del av verksamhet enligt 3 § och som uppbär försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) när han eller hon börjar delta i verksamheten utge ersättning med ett belopp som motsvarar försörjningsstödet. Detsamma skall gälla beträffande den för vilken fattas beslut om sådant försörjningsstöd som avses i första stycket under tid som han eller hon deltar i verksamheten.

Kommunen skall till deltagare som inte erhåller ersättning enligt första eller andra stycket betala ut ersättning med 3 160 kronor per månad.

Ersättningen enligt andra och tredje stycket skall benämnas utvecklingsersättning.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)