Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:1229

Utkom från trycket den 21 december 2001
Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);
utfärdad den 13 december 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 18 kap. 16 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:25, bet. 2001/02:SkU10, rskr. 2001/02:124.

2) Bestämmelserna i 3 kap. 17 § taxeringslagen (1990:324) gäller i tillämpliga delar i fråga om uppgifter i fastighetsdeklarationer och andra handlingar, som enligt bestämmelserna i denna lag har avlämnats till ledning för fastighetstaxering eller upprättats eller för granskning omhändertagits av en myndighet vid taxeringskontroll.

2)

Senaste lydelse 1990:379.

Bestämmelserna i 19 kap. 4 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter tillämpas på handlingar som avses i första stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:1229

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Per Sjöblom
(Finansdepartementet)