Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:1232

Utkom från trycket den 21 december 2001
Lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster;
utfärdad den 13 december 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:25, bet. 2001/02:SkU10, rskr. 2001/02:124.

2) I fråga om särskild löneskatt gäller bestämmelserna i 4 kap. socialavgiftslagen (2000:980).

2)

Senaste lydelse 2000:988.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:1232

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnarBOSSE RINGHOLM

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)