Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:1235

Utkom från trycket den 21 december 2001
Lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet;
utfärdad den 13 december 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 och 10 §§ lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:25, bet. 2001/02:SkU10, rskr. 2001/02:124.

2) Denna lag tillämpas vid revision eller annan kontroll av att skatt eller avgift tas ut enligt bestämmelserna i

2)

Senaste lydelse 2000:1292.

  1. kupongskattelagen (1970:624),

  2. lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter,

  3. fordonsskattelagen (1988:327),

  4. taxeringslagen (1990:324),

  5. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,

  6. skattebetalningslagen (1997:483).

Lagen tillämpas även vid revision enligt tullagen (2000:1281) och lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m., vid revision eller annan kontroll enligt författning som anges i 1 kap. 1 § första stycket 1 lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter samt för kontroll av att föreläggande enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, 6 kap. 25 § tullagen eller 2 § lagen om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m. fullgjorts riktigt och fullständigt.

3) Hos den som inte kan bli föremål för revision enligt de i 1 § angivna lagarna, men som kan föreläggas att lämna kontrolluppgift om rättshandling enligt 3 kap. 5 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter, 6 kap. 26 § tullagen (2000:1281), 17 kap. 5 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter eller 14 kap. 4 § skattebetalningslagen (1997:483), får handlingar som kan ha betydelse för kontrolluppgiftsskyldigheten granskas utan föregående föreläggande. Granskningen får göras endast om det finns särskild anledning att anta att handlingar av betydelse för kontrolluppgiftsskyldigheten kommer att påträffas och det finns en påtaglig risk att utredningen skulle försvåras av ett föreläggande samt det finns ett betydande utredningsintresse för kontrollen.

3)

Senaste lydelse 2000:1292.

Åtgärd enligt första stycket omfattar även befogenhet att eftersöka och omhänderta handling som får granskas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:1235

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Den nya lydelsen av 1 § tillämpas första gången vid 2003 års taxering såvitt avser föreläggande att lämna självdeklaration. Den nya lydelsen av bestämmelserna tillämpas i övrigt första gången vid 2002 års taxering.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Anita Saldén Enérus
(Finansdepartementet)